Deklaracja dostępności 2020 - Pobierz tutaj

Deklaracja dostępności 2023 - Pobierz tutaj

Plan działania na rzecz poprawy dostępności - Pobierz tutaj

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 - Pobierz tutaj

Skarga na brak dostepnosci -Pobierz tutaj

Tekst do odczytu maszynowego - Pobierz tutaj

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej - Pobierz tutaj

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej - Pobierz tutaj

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności - Pobierz tutaj

 

 

 

Pliki do pobrania:

RAPORT DOSTĘPNOŚCI

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

KONTAKT

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży
Numer identyfikacyjny REGON
30177711200000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@mos-chodziez.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełnia formularz
sekretariat@mos-chodziez.pl
Telefon kontaktowy
672147802
Data
2021-03-25
Miejscowość
Chodzieży

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat chodzieski
Gmina
Chodzież ( gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 
ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[x] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba  budynków, w którym podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
3
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?
[x] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[x] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacje na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[x] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osoby korzystającej z psa asystującego?
[x] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobo ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[x] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Do budynku przy ul. Strzeleckiej 11 prowadzi 5 wejść, 2 wejścia główne od strony ulicy i 3 od strony dziedzińca. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu do budynku potrzebna jest pomoc osoby trzeciej. W budynku nie ma windy. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku drugiego zlokalizowane pod adresem Studzieniec 27 stanowi ograniczenie architektoniczne występują schody, brak windy. Wejście do budynku trzeciego  zlokalizowane pod adresem Chodzieska 9 w Ratajach stanowi ograniczenie architektoniczne występują schody, brak podjazdu, brak windy. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a na terenie ośrodka. Do obiektów można wejść z psem asystującym. 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron:                 1
Liczba aplikacji:           0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                            mos-chodzież.pl
ID a11y-status                                       [ x ] Częściowo zgodne 
ID a11y-data-sporządzenia                    22.09.2020

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklarację dostępności
Liczba stron:                 0
Liczba aplikacji:           0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy. Aktualnie ośrodek jest w trakcie tworzenia nowej strony internetowej, która ma spełniać wymogi dotyczące dostępności na podstawie Ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierania komunikowania się?

a. Kontakt telefoniczny                                                                                                    [ x ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny                                                                                         [ x ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości          [ x ] TAK
sms, mms lub komunikatorów internetowych
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych                                                                                                                    [ x ] NIE
e. Przesyłanie faksów                                                                                                        [ x ] TAK
f, Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe
lub/i aplikacje (tłumaczenie online)                                                                                 [ x ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty                                              [ x ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza – przewodnika (kontakt osobisty)                               [ x ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle  indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ x ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacje o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu w postaci:
a. tekstu odczytywanego maszynowo
[ x ] TAK
b. nagrania treści w postaci języka migowego (PJM) w postaci pliku wideo?
[ x ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ x ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. Od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ x ] NIE

Dział 4. Informacje o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ x ] NIE


2.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ x ] NIE

3.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmiany w organizacji  funkcjonowania podmiotu?
[ x ] NIE 


4.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymieniony wyżej?
[ x ] NIE

Strona stworzona przez www.fmd-studio.pl