O Nas

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

KONTAKT

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży prowadzony jest dla dzieci i młodzieży, które:

1) z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii

oraz

2) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

 

Do naszych zadań należy eliminowanie przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

 

Zadania:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków;

2) udział wychowanków w zajęciach:

a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu ośrodka:

– socjoterapeutycznych – w przypadku wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– profilaktyczno-wychowawczych,

– innych o charakterze terapeutycznym,

b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne (rajdy, wycieczki krajoznawcze),

c) kulturalno-oświatowych ( wyjazdy do teatrów, wycieczki) ,

d) rozwijających zainteresowania ( kółko plastyczne, kółko teatralne, kółko techniczne,SKS) ;

3) zapewnienie wsparcia wychowankom w okresie poprzedzającym opuszczenie ośrodka.

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zapewnia wychowankom pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

 

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.

Wychowankowie zamieszkują w trzech budynkach: w Chodzieży, w Studzieńcu oraz w Ratajach.

Każdy z obiektów jest dostosowany no potrzeb wychowanków. Znajdują się w nich pokoje dwu, trzy i czteroosobowe, świetlice z aneksem kuchennym dla każdej z grup, sanitariaty, stołówka.

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, socjoterapeutę, pielęgniarkę) bardzo dobrze przygotowaną do pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

 

 

Strona stworzona przez www.fmdstudio.pl