Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

KONTAKT

Realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie

cyberbezpieczeńśtwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.) przekazujemy Państwu informacje

pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak przeciwdziałać tymi zagrożeniom.

Cyberbezpieczeństwo - zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 2 pkt. 4 ww. ustawy) to 

„odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność,

dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych

przez te systemy”

I.
Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:
1.
Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania ( tzw. malware, wirusy, robaki, itp.),
2.
Kradzieże tożsamości, kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
blokowanie dostępu do usług, spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości
elektroniczne), ataki socjotechniczne (np. phishing czyli wyłudzanie poufnych informacji
przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.
II.
Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:
1.
Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do odbieranych wiadomości email, sms, stron
internetowych nakłaniających do podania danych osobowych, osób podających się za
przedstawicieli firm, instytucji, którzy żądają podania danych autoryzacyjnych lub
nakłaniających do instalowania aplikacji zdalnego dostępu.
2.
Nie ujawniaj danych osobowych w tym danych autoryzacyjnych dopóki nie ustalisz czy
rozmawiasz z osobą uprawnioną do przetwarzania Twoich danych.
3.
Instaluj aplikacje tylko ze znanych i zaufanych źródeł.
4.
Nie otwieraj wiadomości e-mail i nie korzystaj z przesłanych linków od nadawców,
których nie znasz.
5.
Każdy email można sfałszować, sprawdź w nagłówku wiadomości pole Received: from
(ang. otrzymane od) w tym polu znajdziesz rzeczywisty adres serwera nadawcy.
6.
Porównaj adres konta email nadawcy adresem w polu „From” oraz „Reply to” – różne
adresy w tych polach mogą wskazywać na próbę oszustwa.
7.
Szyfruj dane poufne wysyłane pocztą elektroniczną.
8.
Bezpieczeństwo wiadomości tekstowych (SMS).
-sprawdź adres urlz którego domyślnie dany podmiot/instytucja wysyła do Ciebie smsy,
cyberprzestępca może podszyć się pod dowolną tożsamość (odpowiednio definiując
numer lub nazwę), otrzymując smsa, w którym cyberprzestępca podszywa się pod
numer zapisany w książce adresowej, telefon zidentyfikuje go jako nadawcę wiadomości
sms.
9.
Jeśli na podejrzanej stronie podałeś swoje dane do logowania lub jeżeli włamano się na
Twoje konto email – jak najszybciej zmień hasło.
10. Chroń swój komputer, urządzenie mobilne programem antywirusowym
zabezpieczającym przez zagrożeniami typu; wirusy, robaki, trojany, robakami,

 

niebezpiecznymi aplikacjami typu ransomware, adware, keylogger, spyware, dialer,
phishing, narzędziami hakerskimi, backdoorami. rootkitami, bootkitami i exploitami.
11. Aktualizuj system operacyjny, aplikacje użytkowe, programy antywirusowe, brak
aktualizacji zwiększa podatność na cyberzagrożenia hakerzy, którzy znają słabości
systemu/aplikacji , mają otwartą furtkę do korzystania z luk w oprogramowaniu.
12. Logowanie do e-usług publicznych, bankowości elektronicznej bez aktualnego
(wspieranego przez producenta) systemu operacyjnego to duże ryzyko.
13. Korzystaj z różnych haseł do różnych usług elektronicznych.
14. Tam gdzie to możliwe (konta społecznościowe, konto email, usługi e-administracji,
usługi finansowe) stosuj dwuetapowe uwierzytelnienie za pomocą np. sms, pin, aplikacji
generującej jednorazowe kody autoryzujące, tokenów, klucza fizycznego.
15. Regularnie zmieniaj hasła.
16. Nie udostępniaj nikomu swoich haseł.
17. Pracuj na najniższych możliwych uprawnieniach użytkownika.
18. Wykonuj kopie bezpieczeństwa.
19. Skanuj podłączane urządzenia zewnętrzne.
20. Skanuj regularnie wszystkie dyski twarde zainstalowane na Twoim komputerze.
21. Kontroluj uprawnienia instalowanych aplikacji.
22. Unikaj z korzystania otwartych sieci Wi-Fi.
23. Podając poufne dane sprawdź czy strona internetowa posiada certyfikat SSL. Protokół
SSL to standard kodowania (zabezpieczania) przesyłanych danych pomiędzy
przeglądarka a serwerem.
24. Zadbaj o bezpieczeństwo routera (ustal silne hasło do sieci WI-FI, zmień nazwę sieci WI
Fi zmień hasło do panelu administratora, ustaw poziom zabezpieczeń połączenia z siecią
Wi-FI np. WPA2 i wyższe, aktualizuj oprogramowanie routera, wyłącz funkcję WPS,
aktywuj funkcję Gościnna Sieć Wi-Fi „Guest Network”.
25. Szyfruj dyski twarde komputera, przenośne.
III.
Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania
się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera,
smartphona czy też usług internetowych. Wszelkie porady bezpieczeństwa dla
użytkowników tych urządzeń dostępne są na:
1.
Witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa
Komputerowego działającego na poziomie krajowym pod adresem: https://www.cert.pl
2.
Witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberbezpieczenstwo
3.
Stronie internetowej kampanii
STÓJ-POMYŚL-POŁĄCZ
po adresem:
https://stojpomyslpolacz.pl
4.
Kampania ma na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
https://www.gov.pl/web/baza
wiedzy/cyberbezpieczenstwo https://akademia.nask.pl/publikacje/
https://dyzurnet.pl/

 

IV.
Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa: https://incydent.cert.pl/
Na osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami Krajowego Systemu
Cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych,
wyznaczony został Pan Tomasz Więckowski, który pełni również funkcję Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, dane kontaktowe poczta e-mail: iod2@synergiaconsuting.pl
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym cyberbezpieczeństwa (Dz.U.z 2018r. poz.1560 ze zm.)
 

 

Strona stworzona przez www.fmd-studio.pl