W przypadku gdy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży nie zapewnił wnioskodawcy dostępności wynikającej z  Wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej  wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Zarządu PFRON .

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wszelkie informacje na temat jak złożyć skargę znajdą Państwo w linku poniżej: Złóż skargę na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

W przypadku gdy:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu, albo

2) osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

KONTAKT

Wniosek o zapewnienie dostępności 

 

Zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej:


Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:

Zgodnie z art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami (dalej zwana wnioskodawcą) lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności kierowany jest do podmiotu publicznego z którego działalnością związane jest żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek musi zawierać następujące elementy:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot, do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 14 dni na zapewnienie dostępności w zakresie zawartym we wniosku. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 z późn. zm.)

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej:

Zgodnie z art. 18. 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej musi zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem (dalej zwanej wnioskodawcą);
  2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot, do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 7 dni na zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848)

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych we wnioskach

Szanując prywatność Pani/Pana oraz innych osób, do których Pani/Pan może odwołać się podczas komunikacji z nami prosimy, aby w korespondencji przekazywanej do MOS w Chodzieży podawać wyłącznie dane niezbędne do obsługi wniosku o zapewnienie dostępności. W szczególności jeżeli nie jest to konieczne i niezbędne do sporządzenia i rozpatrzenia wniosku, nie należy wskazywać danych szczególnej kategorii np. danych dotyczących zdrowia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych takich jak tożsamości oraz dane kontaktowe może uniemożliwić nam lub wydłużyć czas na udzielenie odpowiedzi na korespondencję oraz obsługę wniosku o zapewnienie dostępności, z którym się Pani/Pan zwraca do MOS.

Z tego powodu podanie podstawowych danych jak tożsamość i dane kontaktowe jest niezbędne dla prawidłowej obsługi wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

Podanie przez Panią/Pana z własnej inicjatywy danych nadmiarowych (tj. danych niebędących niezbędnymi danymi do rozpatrzenia wniosku), w tym danych szczególnej kategorii np. danych dotyczących zdrowia oznacza, że ma Pani/Pan świadomość, że Administrator uzyskuje dostęp do tych danych. Dane takie przetwarzane są przez MOS w Chodzieży na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, wyrażonej w formie wyraźnego działania, którym jest dobrowolne przekazanie tych danych osobowych.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności prosimy kierować:

  1. Drogą elektroniczną na adres poczty e-mail lub elektronicznie skrzynki podawczej wskazanych w danych kontaktowych MOS
  2. Drogą pocztową, na adres wskazany w zakładce -  kontakt MOS w Chodzieży 

 

Pliki do pobrania - wzory wniosków o zapewnienie dostępności

 

- wzór wniosku o zapewnienie dostępności ARCHITEKTONICZNEJ I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ MOS, Pobierz tutaj

- wzór wniosku o zapewnienie dostępności CYFROWEJ w MOS, Pobierz tutaj

 

Strona stworzona przez www.fmdstudio.pl