Statut

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

KONTAKT

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII 

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

W CHODZIEŻY 

Spis treści:

Rozdział I

Postanowienia wstępne

Rozdział II

Cele i zadania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Rozdział III 

Organy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Rozdział IV

Organizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Rozdział V

Pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Rozdział VI

Wychowankowie i uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Rozdział VII

Dokumentacja placówki i postanowienia końcowe.

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Nazwa i typ placówki

 

1. Nazwa i typ szkoły:

a) Nazwa szkoły: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

b) Typ szkoły: Szkoła Podstawowa

c) Siedziba szkoły: ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież

2. Miejsce prowadzenia zajęć:

a)  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież

b) wychowawczych i opiekuńczych: Studzieniec 27, 64-800 Chodzież

3. Nazwa i siedziba organu prowadzącego szkołę: Starostwo Powiatowe w Chodzieży,

Wydział Oświaty, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty

5. Nazwa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używanyskrót nazwy.

 § 2

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się oprzyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

§ 3

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej wChodzieży

2) o ośrodku - należy rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

4) nauczycielu/wychowawcy – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

5) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępcząnad dzieckiem,

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Oświaty

 

§ 6

Podstawa funkcjonowania placówki

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - art. 31 ust. 1, art.88 ust.7, art. 98, art.102 ust.2, art.172.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe( Dz.U. z 2017 r. poz. 60) art. 125 ust. 1 pkt. 2, art. 322 ust. 6.

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016r. poz.1189)4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "zasad techniki prawodawczej" (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 283.)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz.1651.)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach.(Dz.U. poz.1578, Dz. U. z 2015 r. poz. 1113, Dz.U. z 2017 r. poz.1652 Dz.U. z 2018 r. poz.1485)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 25.08.2017 r. poz. 1591, Dz.U. z 2018 r. poz.1647 Dz.U. z 2019 r. poz.323)

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1628)

11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1606)

13. Uchwała nr VII/60/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011r.w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

14. Uchwała nr XXXVI/275/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2014r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

15. Uchwała nr XXXVII/224/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

16. Uchwała nr V/47/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Chodzieży imienia Marii Grzegorzewskiej

Rozdział II

Cele i zadania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

§ 7

Cele Ośrodka

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej jest placówką dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i socjoterapii oraz posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

2. Działająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny.

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Nauczyciele i inni pracownicy ośrodka mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny ośrodka. Treściwychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

4. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny imoralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1) prowadzenie ucznia do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary ucznia we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21 )rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

 

§ 8

 

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

2) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

3) prowadzenie kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć z zakresu orientacji zawodowej,

4) pracę pedagoga, psychologa wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

5) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Chodzieży

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć, opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników,

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach i na dziedzińcu – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) szkolenie pracowników w zakresie bhp,

5) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów,

6) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

7) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

8) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

9) adekwatne i natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

10) inny pracownik obsługi zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym dyrektora lub kieruje tę osobę do dyrektora,

11) nauczyciel lub inny pracownik niezwłocznie zawiadamia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

5. Pobyt wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole wchodzącej w skład ośrodka.

6. Ośrodek zapewnia :

- całodobową opiekę

- warunki do nauki i spania

- możliwość realizacji celów socjoterapeutycznych

- możliwość zdobycia orientacji zawodowej

- zapewnia pomoc psychologiczno - pedagogiczną

7. Ośrodek jest placówką całodobową, prowadzącą działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, w której są przewidziane ferie szkolne. Ośrodek może również tworzyć klasy, grupy wychowawcze nie zapewniające opieki całodobowej.

 

§ 9

Zadania ośrodka

 

1. Do zadań ośrodka należy: eliminowanie przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.Zadania te są realizowane przez:

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków,

- udział wychowanków w zajęciach:

a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym a w szczególności po opuszczeniu ośrodka

- socjoterapeutycznych

- profilaktyczno- wychowawczych

- innych o charakterze terapeutycznym

b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne

c) kulturalno- oświatowych

d) rozwijających zainteresowania

2.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną i udziela jej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie litery prawa oświatowego.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczno- wychowawcze są ukierunkowane w szczególności na:

- wspieranie nowo przyjętych wychowanków,

- rozwijanie mocnych stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych,

- kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności zawodowej.

4. Zajęcia sportowe są organizowane w obiektach posiadających warunki odpowiednie do realizacji tych zajęć, również poza siedzibą ośrodka

5. Ośrodek umożliwia:

- udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych

- udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej 2 godziny dziennie

 

- udział w zajęciach kulturalno- oświatowych oraz zajęciach rozwijających zainteresowania

6. Ośrodek prowadzi szeroko rozumianą pracę wychowawczo-opiekuńczo- socjoterapeutyczną, realizuje te zadania w szczególności poprzez:

- kształtowanie pożądanych społecznie postaw moralnych ( szacunek dla powszechnie akceptowanych norm i wartości)

- niwelowanie zaburzeń zachowania

- regulowanie sytuacji prawnej i rodzinnej podopiecznych ( stała współpraca z rodzinami lub opiekunami prawnymi, sądami, kuratorami, policją i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży)

- kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji polskichi religijnych,

- pomoc w pomyślnym zakończeniu nauki - systematyczna praca w ramach nauki własnej wychowanków

- rozwijanie samodzielności wychowanków/wychowanek ( w tym samorządności)

- kształtowanie umiejętności podejmowania ważnych decyzji życiowych

- kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych

- działalność prozdrowotną i kształtowanie zdrowego stylu życia

- stwarzanie warunków do świadomej walki z nałogiem

-  działalność sportowo- rekreacyjną

- dbałość o estetykę własną i placówki

7. Ośrodek zapewnia realizację obowiązku szkolnego zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Głównym celem szkoły oprócz celów określonych ustawowo jest w szczególności: kształtowanie odpowiedzialności za własną edukację, pomoc w nadrobieniu i wyrównaniu zaległości edukacyjnych, pomyślne zakończenie nauki, przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem.

8. Zadania szkoły:

- realizowanie programów nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapeutycznej

- podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej

- sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole, podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych

- sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć odbywających się poza terenem szkoły

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć lekcyjnych i przerw lekcyjnych

- nawiązanie współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi

- współdziałanie z rodziną , udzielanie rodzinie wszechstronnej pomocy w wychowaniu i przygotowaniu do aktywnego życia

9. Ośrodek zapewnia doraźną opiekę zdrowotną w oparciu o współpracę z właściwymi poradniami i lekarzami specjalistami.

10. Ośrodek wypełnia swoje zadania poprzez:

- zatrudnienie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej

-odpowiednio przygotowaną bazę oraz stałe rozszerzanie zasobów i pomocy naukowych

- realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, planu pracy ośrodka

- stałą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi

- systematyczne kontakty z instytucjami wspierającymi: sądy, policja, poradnie, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe itp.

- integrację ze środowiskiem lokalnym

8. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

  

§ 10

Zespół do spraw  udzielania

pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

1. W ośrodku działa zespół do spraw organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno- pedagogicznej, powoływany przez dyrektora.

2. Do zadań zespołu należy:

- planowanie, organizowanie i koordynowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

- rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

- rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w ośrodku

- wspieranie potencjału rozwojowego ucznia

- stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu ośrodka oraz w środowisku społecznym

- określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

- zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji

- opracowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

- udzielanie pomocy rodzicom ( prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych w wspieraniu rozwoju młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości dziecka oraz doskonalenie umiejętności eliminowania zachowań trudnych

3. Zespół 2 razy w roku szkolnym dokonuje oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając efektywność pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

4. O ustalonych formach , sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane dyrektor każdorazowo informuje na piśmie rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, specjalistów, wychowawców grup wychowawczych, a także   w formie :

-zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

-zajęć rozwijających umiejętość uczenia się

-zajęć specjalistycznych: rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

-zajęć z psychologiem

-zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

-porad i konsultacji

 

 

Rozdział III

Organy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

§ 11

Rodzaje organów

 

1. Organami ośrodka są:

1) dyrektor ośrodka,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd wychowanków,

 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest właściwy Kurator Oświaty.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący ośrodek.

 

§ 12

 

1. Dyrektor ośrodka kieruje ośrodkiem, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników ośrodka, przewodniczącym rady pedagogicznej, ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno- wychowawczej, administracyjno- gospodarczej ośrodka oraz jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

3) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

5) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek,

6) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

7) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych,

8) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ośrodka,

9) występowanie do właściwego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

10) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności ośrodka,

11) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

12) dopuszczanie do użytku w ośrodku zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

13) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

14) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

 15) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom ośrodka,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników ośrodka,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników ośrodka mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w ośrodku,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom ośrodka,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

5. Dyrektor ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem wychowanków.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w ośrodku.

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu

 

§ 13

 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ośrodku. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy ośrodka,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w ośrodku,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad ośrodkiem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy ośrodka.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy ośrodka, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego ośrodka,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w ośrodku,

5) propozycje dyrektora ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,

7) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

8) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora ośrodka, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora ośrodka.

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu ośrodka oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora ośrodka oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w ośrodku.

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników ośrodka.

9. W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej dyrektor ośrodka informuje pracowników o istotnych sprawach ośrodka w formie ogłoszeń na tablicy w pokoju nauczycielskim oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wgląduw pokoju nauczycielskim.

§ 14

 

1. Samorząd wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie ośrodka. Organem samorządu jest rada samorządu wychowanków.

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu wychowanków określa regulamin uchwalony przez wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka.

3. Samorząd wychowanków może przedstawiać wnioski wszystkim organom ośrodka w sprawach dotyczących ośrodka, szczególnie dotyczących praw wychowanków.

4. Na wniosek dyrektora ośrodka samorząd wychowanków/wychowanek wyraża opinię o pracy nauczyciela.

5. Samorząd wychowanków może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi ośrodka wnioski i opinie we wszystkich sprawach ośrodka, a w szczególności w sprawach dotyczących praw wychowanków, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).

6. Samorząd wychowanków w porozumieniu z dyrektorem ośrodka podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły wychowanków poszczególnych oddziałów klasowych.

 

§ 15

 

1. Organy ośrodka są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu ośrodka, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania ośrodka.

 

§ 16

Zasady współdziałania organów

 

1. Organy szkoły pracują na rzecz ośrodka, przyjmując zasadę nie ingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy ośrodka.

2. Organy ośrodka zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.

3. Działające w ośrodku organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora.

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami ośrodka, rozstrzyga dyrektor, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

  

§ 17

Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami placówki

 

1. Spór pomiędzy nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, wicedyrektorem , wychowankiem rozwiązują:

- wychowawca klasy w przypadku sporu pomiędzy nauczycielami a uczniami

- wychowawca grupy w przypadku sporu pomiędzy wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, a wychowankami danej grupy

- wicedyrektorzy w sytuacji gdy decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu

- dyrektor jeżeli decyzja wicedyrektorów nie zakończyła konfliktu lub konflikt dotyczy któregoś z wicedyrektorów

Od orzeczenia dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego. Odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

2. W przypadku sporu pomiędzy pracownikami ośrodka postępowanie prowadzi dyrektor

3. Konflikt pomiędzy dyrektorem a pracownikami ośrodka rozpatruje organ prowadzący placówkę.

 

Rozdział IV

Organizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

§ 18

Godziny urzędowania

 

1. Sekretariat od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

2. Dyrektor od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.

3. Wicedyrektorzy w godzinach pracy.

4. Pedagog, psycholog w godzinach pracy.

 

§ 19

Organizacja ośrodka

 

1. W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna

2. Ośrodek zapewnia całkowitą opiekę (zakwaterowanie, wyżywienie, naukę , opiekę pedagogiczną) dla chłopców i dziewcząt. Dysponuje 90 miejscami.

3. Placówka może tworzyć klasy/grupy młodzieży nie objętej opieką całodobową. Zapewnia się im spełnianie obowiązku szkolnego, częściowe wyżywienie oraz umożliwia udział w zajęciach zgodnie z § 4 ust 2,4 statutu.

4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest pobieranie nauki poza ośrodkiem.

5. Szczegółową organizację działania ośrodka w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora.

6. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka,w której są przewidziane ferie szkolne.

7. Całodobowa opieka polega na realizacji zintegrowanego systemu działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych i socjoterapeutycznych.

8. Ośrodek umożliwia wychowankom udział w:

- indywidualnych lub grupowych zajęciach terapeutycznych oraz profilaktyczno-wychowawczych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym;

- zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu,

- zajęciach kulturalno – oświatowych;

- zajęciach rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia.

9. Organizację stałych obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Ośrodka na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

10. W Ośrodku działa zespół nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisachw sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11. Dyrektor Ośrodka może powoływać spośród nauczycieli, wychowawców i specjalistów zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

12. Ośrodek zapewnia realizację obowiązku szkolnego w prowadzonych szkołach.

13. Ośrodek zapewnia specjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

14. Ośrodek zapewnia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii psychologicznej, pedagogicznej, socjoterapeutycznej oraz w zajęciach rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

15. Ośrodek zapewnia swoim wychowankom pomoc w nauce ze strony pracowników pedagogicznych.

 

 

§ 20

 

1. W Młodzieżowym Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży organizuje się i udziela wychowankom, ich |rodzicom oraz nauczycielom, pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

- diagnozowaniu środowiska wychowawczego wychowanków;

- rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających m.in. z niedostosowania społecznego, zaniedbań środowiskowych;

- wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne wychowanków/wychowanek;

- udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka, u którego/u której stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

- wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

- umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

- prowadzaniu doradztwa zawodowego dla wychowanków.

4. Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

- rodzicami;

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

-organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne.

6. W Ośrodku funkcjonuje wyznaczony przez dyrektora zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Pomocy udzielają nauczyciele i specjaliści, uwzględniając potrzeby uczniów zdiagnozowane w Ośrodku oraz wynikające z orzeczeń i opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

8. Do zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywanie indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego.

9. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem.

10. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog lub inny specjalista, w ustalonych terminach.

11. Do zadań dyrektora należy poinformowanie na piśmie rodziców o ustalonych zasadach udzielania uczniowi pomocy.

 

§ 21

Organizacja  grup wychowawczych

 

1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.

2. Liczba wychowanków w grupie wynosi do 12.

3. Szczegółowe zasady i warunki pracy opiekuńczo - wychowawczo - socjoterapeutycznej określa roczny plan pracy grupy opracowany na początku każdego roku szkolnego.

4. Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej dwóch wychowawców do obowiązków wychowawców należy:

- ustalenie terminów urlopowań wychowanków i przekazanie informacji zwrotnej do pedagoga

- dbanie o stały dostęp do środków czystości

- nadzór nad realizacją planu pracy grupy

- analiza systematyczności prowadzenia dokumentacji grupy

5. Wychowawca jest czynnym członkiem zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jest współodpowiedzialny  za realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Współpracuje w tym zakresie z innymi pracownikami ośrodka, rodzicami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

6. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca, który ma do pomocy co najmniej jednego pracownika nie będącego pracownikiem pedagogicznym.

7. Przydziału wychowawców do grupy dokonuje dyrektor ośrodka. Każdy wychowawca jest wychowawcą prowadzącym dla poszczególnych wychowanków w grupie wychowawczej.

8. W przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, dyrektor ośrodka może zmienić wychowawcę grupy w trakcie trwania roku szkolnego.

9. W szczególnych sytuacjach możliwe jest przeniesienie wychowanka/wychowanki do innej grupy wychowawczej na wniosek wychowawcy prowadzącego.

10. Wychowawcy grup realizują zadania opiekuńczo-wychowawcze we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz, w miarę możliwości, z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

11. Ośrodek zapewnia opiekę w porze nocnej w godzinach 22.00 – 6.00, opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo, opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden wychowawca grupy wychowawczej;

11. W przypadku gdy w młodzieżowym ośrodku socjoterapii przebywa więcej niż 48 wychowanków, liczbę osób sprawujących opiekę w porze nocnej zwiększa się o co najmniej jedną osobę na każdych kolejnych 48 wychowanków, od zwiększenia liczby osób sprawujących opiekę w porze nocnej można odstąpić, jeżeli usytuowanie pokoi mieszkalnych wychowanków pozwala zapewnić nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo;

12. Osoby sprawujące opiekę nad wychowankami w godzinach nocnych są zobowiązane co najmniej co godzinę w ciągu nocy przeprowadzić kontrolę stanu wychowanków.

 

§ 22

 

1. Ośrodek podejmuje współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka oraz zapewnia odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi, z poszanowaniem ich prywatności;

2. W przypadku, gdy częstotliwość i jakość kontaktów wychowanka z rodzicami lub opiekunami prawnymi wskazuje na trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej lub na rażące zaniedbywanie przez rodziców obowiązków wobec dziecka, ośrodek występuje do sądu o zbadanie sytuacji dziecka.

3. Ośrodek współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej i centrami pomocy rodzinie w celu zapewnienia wychowankom pomocy w zakresie wynikającym z potrzeb wychowanka i jego rodziny.

 

§ 23

 

1. Do realizacji zadań statutowych ośrodek zapewnia:

- odpowiednie warunki mieszkalno–bytowe

- warunki do nauki, terapii i wypoczynku

- całodzienne wyżywienie za odpłatnością ustaloną według odrębnych przepisów

- higieniczne warunki spożycia posiłków zgodnie z wymogami bhp

- doraźną i specjalistyczną opiekę zdrowotną – poprzez współpracę z instytucjami służby zdrowia

2. Dla realizacji celów zadań ośrodek wykorzystuje:

- pomieszczenia mieszkalne dla wychowanków

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne

- blok kuchenny i jadalnię

- gabinet pielęgniarki

- gabinety psychologa, pedagoga, świetlice grup

- pomieszczenia dla administracji, i sekretariat MOS

- pokój nauczycielski/pokój wychowawców

- gabinety dyrektora i wice dyrektorów

- pomieszczenia gospodarcze

- sale lekcyjne

- pracownię komputerową

- kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych

3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki wychowanków, wprowadza się na terenie ośrodka monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół budynku. Zapisy z monitoringu mogą być wykorzystywane w sprawach przeciw osobom dopuszczającym się czynów zabronionych.

4. Ośrodek zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie i higieniczne warunki spożywania posiłków zgodnie z wymogami BHP.

5. Odpłatność za posiłki ustala Dyrektor Ośrodka na podstawie odrębnych przepisów w porozumieniu z przedstawicielami organu prowadzącego.

 

§ 24

Organizacja Szkoły Podstawowej Specjalnej

 

 

1. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży ul. Strzelecka 11, działa Szkoła Podstawowa Specjalna .

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym .

 

§ 25

 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. W szkole w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych organizowane są zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Zajęcia organizowane są przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy, mogą odbywać się poza terenem szkoły (np. w lokalnych centrach kariery, w urzędzie pracy, lokalnych zakładach pracy). Zajęcia prowadzi doradca zawodowy we współpracy z wychowawcami klas, wychowawcami grup wychowawczych oraz innymi specjalistami. System doradztwa zawodowego w szkole uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i jest spójny z programem wychowawczo-profilaktycznym.

 

§ 26

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. W nazwie szkoły podstawowej umieszczonej na świadectwie szkolnym, w tym również na pieczęci używanej na świadectwie opuszcza się wyraz "specjalna" .

4. Szkoła Podstawowa o realizuje program nauczania szkoły ogólnodostępnej.                  

5. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, a kończą zgodnie z planem lekcji sporządzonym przez wicedyrektora do spraw dydaktycznych. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

6. Godziny rozpoczęcia zajęć mogą ulec zmianie  na stałe lub doraźnie w razie potrzeb związanych z organizacją pracy ośrodka po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, wicedyrektor do spraw dydaktycznych ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

8. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej   jest oddział.  Liczba uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w oddziale  wynosi do 16.

9. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym mogą być tworzone odziały przysposabiające do pracy. 

10. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

11. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb  i możliwości uczniów.

12. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo poza szkołą podstawową na podstawie umowy zawartej przez dyrektora ośrodka, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

 13. Dyrektor ośrodka może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

14. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie odbywa się zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 15. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

16. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

1) semestr pierwszy rozpoczyna się w pierwszym dniu roku szkolnego, a kończy się w ostatnim dniu przed feriami zimowymi, wprzypadku trzeciej tury ferii zimowych trwa do ostatniego piątku stycznia,

2) semestr drugi trwa od ferii zimowych (w przypadku trzeciej tury ferii zimowych od poniedziałku następującego po ostatnimpiątku stycznia) do ostatniego dnia nauki szkolnej

17. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji, dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

18. Szkoła używa dziennik lekcyjny jako dziennik dokumentujący zajęcia lekcyjne.

 

§ 27

 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla wychowanków, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Wychowankowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo -wychowawczymi.

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

6. Wychowankowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad wychowankami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.

7. Wychowankowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

§ 28

 

1. Dla wszystkich wychowanków klas V-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział wychowanków w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Wychowanek nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Wychowankowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”,mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 29

 

1. Ośrodek może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem ośrodka a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Ośrodek może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 30

 

1. Ośrodek współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży oraz innymi placówkami wspierającymi pracę ośrodka celem:

- uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 

§ 31

 

1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej ośrodek i Policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresieprofilaktyki zagrożeń.

2. W ramach współpracy Policji z ośrodkiem organizuje się:

- spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;

- spotkania tematyczne wychowanków z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń;

- informowanie policji o zdarzeniach na terenie ośrodka wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia wychowanków oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;

- udzielanie przez Policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie ośrodka;

- wspólny – ośrodka i Policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 

§ 32

 

1. W ramach współpracy z ośrodkiem, kuratorzy sądowi i rodzinni udzielają pomocy w:

- przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych;

- wymianie informacji na temat ucznia;

- wymianie danych dotyczących wychowanka i jego środowiska, a w szczególności dotyczących warunków wychowawczych, sytuacji bytowej rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, relacji w rodzinie i podejmowanych oddziaływań wychowawczych.

 

§ 33

 

1.Współpraca z władzami lokalnymi i samorządowymi polega na:

- zapoznaniu wychowanków z pracą urzędów;

- nawiązywaniu kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych;

 

§ 34

 

1. Placówki ochrony zdrowia współpracują z ośrodkiem w ramach:

- indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju wychowanków;

- udzielania pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

- edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

§ 35

 

1. Instytucje pomocy społecznej wspierają działalność ośrodka poprzez:

- rozpoznanie środowiska wychowanka;

- finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym wychowankom;

- udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej wychowankowi/wychowance i jego/jej rodzinie;

- wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.

 

§ 36

 

1.Instytucje kulturalne (muzea, teatry i kina):

- uzupełniają ofertę dydaktyczną szkoły w zakresie kreowania wrażliwości jej wychowanków na kulturę i sztukę;

- rozwijają działania ośrodka w zakresie realizowanej edukacji kulturalnej;

 

 

§ 37

 

1. Kluby i obiekty sportowe:

- wspierają rozwój fizyczny wychowanków oraz organizację ich czasu wolnego poprzez rozmaite zajęcia sportowe;

- wspierają organizację zawodów międzyszkolnych w różnych dyscyplinach sportu;

 

§ 38

 

1. W ramach współpracy z ośrodkiem, Kościół:

- organizuje naukę religii i rekolekcje jako szczególną formę nauczania przedmiotu poza obszarem szkoły;

- wspiera działalność wychowawczą ośrodka poprzez kształtowanie szacunku dla wartości chrześcijańskich i właściwych postaw życiowych młodzieży.

 

§ 39

 

1. W ośrodku mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników ośrodka.

2. Na terenie ośrodka mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej placówki za zgodą dyrektora po uprzednim uzgodnieniu warunków jej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

3. Szkoła może udostępnić pomieszczenia na działalność innych organizacji oraz instytucji niepolitycznych, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i zgodnie z umową między stronami i tylko wtedy, gdy ich działalność nie zakłóca działalności szkoły.

 

§ 40

 

Wewnątrzszkolny system oceniania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

 

1

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 

1.  Ocenianiu podlegają:

- osiągnięcia edukacyjne ucznia;

- zachowanie ucznia.

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, wychowawców oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zdolnościach i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

- dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

- formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

- ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

- ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w ośrodku;

- przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

- ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według odpowiedniej skali;

- ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania;

- ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o:

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

8. Oceny są jawne dla ucznia i ich rodziców/opiekunów prawnych.

 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych wychowawca klasy uzasadnia ustaloną ocenę.

 

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym na warunkach określonych przez  nauczycieli.

 

11. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, techniki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

13. Dyrektor ośrodka zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 

14. Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego:

- Dyrektor ośrodka zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

- Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza.

- Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego nie będzie musiał ćwiczyć ale będzie musiał być obecny na lekcjach i uczestniczyć w nich w każdy inny możliwy sposób np. poznając zasady gier zespołowych.

- Uczeń ubiegający się o zwolnienie z ćwiczeń podczas lekcji wychowania fizycznego przedkłada nauczycielowi uczącemu tego przedmiotu:

  • zwolnienie wypisane przez rodziców/prawnych opiekunów lub,

zwolnienie lekarskie.

- Nauczyciel odnotowuje datę złożenia zwolnienia i jego okres.

- Jeżeli okres zwolnienia lekarskiego ucznia uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

- W przypadku dużej liczby zwolnień z lekcji wychowania fizycznego wystawianych przez rodziców/prawnych opiekunów, które uniemożliwią nauczycielowi wystawienie ocen klasyfikacyjnych uczeń będzie „nieklasyfikowany”.

- Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem dziecka z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach.

 

15. Dyrektor ośrodka, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z nauki drugiego języka obcego.

 

16. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

17. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebieg nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

18. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie ośrodka - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

19. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć w pierwszym semestrze roku szkolnego. Decyzję o konkretnym terminie rad klasyfikacyjnych podejmuje dyrektor ośrodka.

 

20. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się najpóźniej na 7 dni przed oficjalnym zakończeniem zajęć roku szkolnego,

 

21. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, wychowawców, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

22a.

1. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały klasyfikacyjnej, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.

2. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt 1, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w pkt 2, wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.

4. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

 

23. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej (rocznej) ocenie niedostatecznej informuje ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy w formie pisemnej.

 

24. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej.

 

25. Obowiązkiem nauczycieli uczących jest poinformowanie wychowawców klas na tydzień przed terminem zawartym w pkt. 23 i 24 o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach rocznych (śródrocznych) z poszczególnych przedmiotów.

 

26. Śródroczne i roczne oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia. Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani ukończenia szkoły.

 

 

2

Oceniania wyników w nauce

 

1. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów o różnej długości kalendarzowej, ale porównywalnym wypełnieniu zajęciami. Każdy semestr zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną.

 

2. Praca ucznia powinna być monitorowana na bieżąco w celu przekazywania uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

3. Oceny bieżące ze wszystkich przedmiotów nauczania oraz oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

- stopień celujący (cel.) – 6,

- stopień bardzo dobry (bdb.) – 5,

- stopień dobry (db.) – 4,

- stopień dostateczny (dst.) –3,

- stopień dopuszczający (dop.) –2,

- stopień niedostateczny (ndst.) – 1.

 

4. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych (zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji rocznej ):

- stopień celujący (6) oznacza że osiągnięcia ucznia spełniają pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu, uczeń osiągnął sukcesy w konkursach na szczeblu powiatowym, rejonowym lub wojewódzkim;

- stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, osiągnął sukces w konkursach szkolnych;

- stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;

- stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego trudności przy poznawaniu kolejnych, bardziej skomplikowanych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu;

- stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż w dużej mierze utrudnia możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie i naukę przedmiotów pokrewnych, rokuje jednak nadzieję na opanowanie zaległości przy wydatnej pomocy nauczyciela oraz w przypadku gdy uczeń mimo trudności wykazuje się dużymi chęciami w radzeniu sobie z poznawanymi zagadnieniami;

- stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych oraz gdy uczeń nie ma motywacji do przezwyciężenia trudności i cechuje go ogólna niechęć oraz brak jakiegokolwiek wysiłku.

 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane w programie nauczania. Stopnie te nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez ośrodek na rzecz kultury fizycznej.

8. Przy zapisywaniu ocen bieżących ze wszystkich przedmiotów nauczania dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

 

9. Nauczyciel powinien poinformować uczniów o sprawdzianie na tydzień przed jego terminem.

 

10. Maksymalna liczba sprawdzianów, obejmujących zakres materiału więcej niż jedną jednostkę lekcyjną, nie może przekroczyć trzech w ciągu tygodnia w danym zespole klasowym.

 

11. Nauczyciel powinien zwrócić wszystkie prace kontrolne uczniów w terminie do dwóch tygodni od ich napisania.

 

12. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie uczeń ma obowiązek pisać sprawdzian w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. Brak oceny ze sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych jest jednoznaczny z wystawieniem oceny niedostatecznej.

 

13. Uczeń ma prawo jeden raz do poprawienia oceny niedostatecznej z każdego sprawdzianu. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i ocenę uzyskaną z poprawy sprawdzianu wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

 

14. Oceny z odpowiedzi ustnych i pisemnych z bieżącego materiału oraz oceny innych form aktywności ucznia mogą być poprawiane na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.

 

15. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na półrocze powinien, w terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu, uzupełnić braki i zaliczyć I półrocze. Przy zaliczaniu I półrocza należy brać pod uwagę wiadomości i umiejętności podstawowe określone w przedmiotowych systemach oceniania.

 

16. Otrzymanie oceny niedostatecznej na półrocze i niezaliczenie pierwszego półrocza, może być podstawą do wystawienia rocznej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

 

17. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do:

- określenia różnorodnych form aktywności uczniów rozwijanych na jego zajęciach;

- wskazania tych form aktywności, których efekty będą podlegały sprawdzaniu i ocenianiu;

- wskazania, które spośród przynajmniej kilku ocenianych osiągnięć uczniów, są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, a które rodzaje aktywności każdy uczeń może podejmować dobrowolnie, zgodnie z poziomem swego zaangażowania w realizacji przedmiotu;

- opracowania indywidualnego systemu oceniania ze swojego przedmiotu;

- takiego określenia wymagań związanych z ocenami śródrocznymi i rocznymi, by oceny dobre i bardzo dobre mogli uzyskać także ci uczniowie, którzy nie podejmą wszystkich oferowanych przez nauczyciela rodzajów aktywności, lecz spośród dobrowolnych wybiorą tylko część;

- określenia zasad udostępnienia uczniom i ich rodzicom poprawionych i ocenionych sprawdzianów pisemnych;

- gromadzić prace kontrolne uczniów i przechowywanie ich do końca danego roku szkolnego.

 

18. Zasady sprawdzenia i oceniania osiągnięć uczniów (z uwzględnieniem wszystkich elementów wskazanych powyżej) każdy nauczyciel jest zobowiązany – na pierwszej lekcji z daną klasą w dowolnej formie przedstawić i wyjaśnić swym uczniom.

 

19. Kontrola postępów ucznia powinna być systematycznie tj. równomiernie rozłożona na cały okres nauki. Sposoby sprawdzania postępów ucznia odbywają się formie :

- wypowiedzi ustnej w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał, lekcji utrwalających i powtórzeniowych;

- wykonywania zadań, ćwiczeń ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym;

- obserwacji uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;

- analizy notatek sporządzanych w zeszytach przedmiotowych;

- prac klasowych w postaci wypracowań, dyktand, zadań;

- sprawdzianów bądź testów osiągnięć szkolnych z określonego bloku tematycznego, zapowiedzianych i wpisanych do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem;

- kartkówek czyli pisemnego sprawdzenia wiadomości z ostatniego tematu bez wcześniejszej

zapowiedzi;

- oceniania prac domowych ucznia;

- oceniania zadań i zajęć praktycznych, wytworów ucznia.

 

 

 

3

Ocenianie zachowania uczniów

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia / wychowanka;

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności ośrodka;

- godne reprezentowanie ośrodka na zewnątrz;

- dbałość o honor i tradycje ośrodka;

- dbałość o piękno mowy ojczystej;

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- godne, kulturalne zachowanie się w ośrodku i poza nim;

- okazywanie szacunku innym osobom;

- frekwencję, a w szczególności nieobecność nieusprawiedliwioną;

- przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

 

2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

- wzorowe;

- bardzo dobre;

- dobre;

- poprawne;

- nieodpowiednie;

- naganne.

 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, wychowawców, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, zgodnie z sześciostopniową skalą ocen.

 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Kryteria oceny zachowania uczniów począwszy od klasy V szkoły podstawowej uczeń otrzymuje śródroczną lub roczną ocenę zachowania:

- wzorową - gdy spełnia wymogi uzyskania oceny bardzo dobrej, a ponadto wyróżnia się uczynnością, taktem, inicjatywą na rzecz klasy / grupy / ośrodka, reprezentuje placówkę w konkursach czy zawodach międzyszkolnych, uzyskał pochwały lub wyróżnienia Rady Pedagogicznej.

- bardzo dobrą - gdy kultura zachowań ucznia w placówce nie budzi zastrzeżeń, jest on obowiązkowy, punktualny, życzliwy, gotów do działań na rzecz innych, pomaga nowym i słabszym kolegom, zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków na terenie szkoły i ośrodka.

- dobrą - gdy zachowanie ucznia w placówce nie budzi zastrzeżeń, jest on obowiązkowy, kulturalny, punktualny, chętnie pracuje na rzecz placówki.

- poprawną - gdy zachowanie ucznia wywołuje czasami krytyczne uwagi nauczycieli lub innych uczniów, a zastrzeżenia wobec niego zostały podzielone przez wychowawcę klasy, otrzymał upomnienie lub naganę, ale w ciągu roku szkolnego wykazał znaczną poprawę swego zachowania.

- nieodpowiednią - gdy uczeń w rażący sposób naruszył zasady kultury lub współżycia społecznego, co spotkało się z jednoznacznie negatywną oceną dyrektora, nauczyciela lub innego ucznia i ocenę tę podzielił wychowawca klasy.

- naganną - gdy uczeń w rażący sposób narusza zasady kultury lub współżycia społecznego, lekceważy zarządzenia dyrekcji i Rady Pedagogicznej, popełnia czyny zabronione, wywiera negatywny wpływ na kolegów, otrzymał naganę z wpisem do akt, rada pedagogiczna lub zespół ds. planowania i koordynowania udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej wnioskował o zmianę placówki. Wobec ucznia, który otrzymał naganną ocenę zachowania, wychowawca w porozumieniu z rodzicami i dyrekcją powinien określić odpowiednią drogę wiodącą do poprawy.

 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

4

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych

 

1. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych:

- usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć pedagogowi w ciągu 5 dni od stawienia się na zajęcia,

- usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego

oświadczenia o terminie i przyczynach nieobecności dziecka.

2. Ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje pedagog, który wpisuje zwolnienie do rejestru zwolnień.

3. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) zobowiązani są powiadomić wychowawcę indywidualnego o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach.

4. Jeżeli uczeń nie przedstawi usprawiedliwienia w ciągu 5 dni od stawienia się w ośrodku nieobecność będzie uznana za nieusprawiedliwioną.

 

5

Zwalnianie z zajęć lekcyjnych

 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

- na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

- w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców

i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną,

2) w przypadku nieobecności pedagoga, psychologa lub wychowawcy uprawniony

do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor ośrodka,

4) osoba zwalniająca ucznia odnotuje w rejestrze zwolnienie ucznia i przekazuje pedagogowi

do jego dokumentacji prośbę rodzica o zwolnienie dziecka z zajęć,

5) od momentu zwolnienia ucznia z zajęć za bezpieczeństwo odpowiada jego rodzic/opiekun prawny.

 

6

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) w terminie trzech dni przed klasyfikacyjnym, śródrocznym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

- w przypadku nieklasyfikowania za pierwszy semestr roku szkolnego obowiązuje termin przeprowadzenia egzaminu do 31 marca danego roku szkolnego,

- egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.

 

6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust.2 i 3 ustawy o systemie oświaty oraz, art. 115 ust. 3 ustawy- Prawo oświatowe, zwany dalej „egzaminem klasyfikacyjnym”, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki,, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela, wskazanego przez dyrektora ośrodka.

 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

- imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin;

- termin egzaminu klasyfikacyjnego;- imię i nazwisko ucznia

- zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

- wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 

11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

13. Uczeń nieklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów otrzymuje stopień z zachowania i świadectwo szkolne.

 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15.

 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

16. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna z wyjątkiem, gdy uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają zastrzeżenia do dyrektora w momencie, gdy uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

17. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor ośrodka powołuje komisję, która:

- w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę  klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

- w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

- komisja powołana przez dyrektora szkoły ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

18. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.

 

19. Sprawdzian przeprowadza się w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

20. W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:- dyrektor ośrodka albo nauczyciel zajmujący w ośrodku inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

- nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- dyrektor ośrodka albo nauczyciel zajmujący w ośrodku inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy oraz wychowawca indywidualny,

- wskazany przez dyrektora ośrodka nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog,

- psycholog,

- przedstawiciel samorządu wychowanków.

 

21. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor ośrodka powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

 

22. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego w przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej.

 

23. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

 

 

7

Zasady promowania uczniów

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

4. Uczeń kończy odpowiednio: szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

5. Uczeń kończy odpowiednio: szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

7. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczna) ocenę klasyfikacyjną.

 

 

8

Egzamin poprawkowy

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne na egzamin poprawkowy ustala egzaminator. Pytania (ćwiczenia) powinny odpowiadać wymaganiom podstawowym zawartym w przedmiotowych systemach oceniania. Ocena ustalona z egzaminu poprawkowego nie może być wyższa od oceny dostatecznej.

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor ośrodka w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

5. Wniosek o egzamin poprawkowy składają rodzice/prawni opiekunowie ucznia w terminie trzech dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ośrodka.

 

7. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor ośrodka albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

8. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 7 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor wówczas powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

- imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin;

- termin egzaminu;- imię i nazwisko ucznia

- zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

- wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.

 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 12.

 

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

9

 

Egzamin ósmoklasisty

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie

programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

a. w terminie głównym:

 w kwietniu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których

nauka kończy się w semestrze wiosennym

 w styczniu – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

b. w terminie dodatkowym:

 w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których

nauka kończy się w semestrze wiosennym

 w kwietniu – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego

przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub

przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor

OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

a. język polski

b. matematykę

c. język obcy nowożytny.

6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

7. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

8. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

9. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

10. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego

na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

11. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

12. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka

obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

14. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości

narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty

z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

 

Rozdział V

Pracownicy ośrodka

§ 41

 

1. W ośrodku zatrudnia się:

- nauczycieli

- wychowawców

- pedagoga

- psychologa

- pedagoga socjoterapeutę

- pracowników niepedagogicznych ( główna księgowa, sekretarka, referent ds. kadr i windykacji, referent ds. księgowości, referent ds. żywienia, konserwator, sprzątaczka, kucharka, pomoc kuchenna, opiekun nocny) 

2. W ośrodku tworzy się stanowiska wicedyrektorów, którzy podlegają bezpośrednio dyrektorowi. Powierzenia i odwołania dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres obowiązków dla każdego pracownika.

 

§ 42

Wicedyrektorzy

 I       Wicedyrektor do spraw dydaktycznych

 

1. Wicedyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą i ponosi odpowiedzialność za jej działalność.

2. Obserwuje zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli zgodnie z opracowanym planem obserwacji.

3. Systematycznie kontroluje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

4. Współpracuje z pedagogami i psychologami w procesie socjoterapii wychowanków.

5. Realizuje godziny dydaktyczne w wysokości ustalonej w stosownej Uchwale Rady Powiatu.

6.Organizuje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (dydaktyczno-wyrównawcze, itp )

7. Nadzoruje przebieg zajęć zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Na bieżąco organizuje zastępstwa i rozlicza godziny ponadwymiarowe.

8. Nadzoruje przebieg dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych.

9. Wykonuje inne polecenia dyrektora , organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

10. Współpracuje z pozostałymi pracownikami ośrodka w celu tworzenia warunków pobytu zapewniających wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

11. Pracuje w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

12.Organizuje i prowadzi ewaluację ośrodka.

13. Zna i przestrzega przepisy prawa oświatowego- ustawy, rozporządzenia.

14.Sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.

15. Przestrzega zasad bhp i p.poż.

16. Zastępuje dyrektora podczas nieobecności.

17. Informuje dyrektora o pojawiających się problemach.

18. Odpowiada za organizację i nadzór egzaminów ośmioklasistów oraz szczegółową analizę egzaminów ośmioklasistów.

19. Wprowadza dane do SIO.

 

 II       Wicedyrektor do spraw opieki i wychowania

 

1. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą ośrodka.

2. Ponosi odpowiedzialność za działalność opiekuńczą i wychowawczą.

3. Sprawuje nadzór nad organizacją dojazdu wychowanków na zajęcia lekcyjne.

4. Obserwuje zajęcia wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z planem obserwacji.

5. Sprawuje nadzór nad organizacją imprez kulturalnych, rajdów, wycieczek, itp.

6. Systematycznie kontroluje prowadzenie przez wychowawców, pedagogów, psychologów dokumentacji pedagogicznej.

7. Współpracuje z pedagogami, psychologami w procesie socjoterapii wychowanków i rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

8. Realizuje godziny dydaktyczne w wysokości ustalonej w stosownej Uchwale Rady Powiatu.

9. Wykonuje inne polecenia dyrektora , organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

10. Współpracuje z pozostałymi pracownikami ośrodka w celu tworzenia warunków pobytu zapewniających wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

11. Pracuje w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

12. Zna i przestrzega przepisy prawa oświatowego- ustawy, rozporządzenia.

13. Organizuje zastępstwa podczas nieobecności wychowawców i rozlicza godziny ponadwymiarowe.

14. Przestrzega zasad bhp i p.poż.

15. Zastępuje dyrektora podczas nieobecności.

16. Informuje dyrektora o pojawiających się problemach.

 

§ 43

Nauczyciele

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek ośrodka,

 

§ 44

Wychowawca klasy

 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i ośrodka;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnymi rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora ośrodka,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych,

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających ośrodek.

5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego.

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora ośrodka, którego decyzja jest ostateczna.

 

§45

Wychowawcy

 

1. Do obowiązków wychowawcy należy:

- zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom

- organizowanie zajęć wychowawczych, opiekuńczych, rekreacyjnych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami

- podnoszenie i aktualizowanie poziomu wiedzy i umiejętności pedagogicznych, psychologicznych i terapeutycznych

-wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych zleconych przez dyrektora, wicedyrektora takich jak: wyjazdy z wychowankami do sądu, wyjazdy do poradni, jednostek policji, odbiory wychowanków z ucieczki, itp.

- wychowywanie młodzieży w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu tolerancji religijnej, wolności sumienia, szacunku do pracy, sprawiedliwości społecznej

- kształtowanie u wychowanków postaw moralnych, obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami, dążenie do pełnego, wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanków

- uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej

- prowadzenie dokumentacji grupy ( dzienniki zajęć wychowawczych, zeszyty raportów)

- tworzenie warunków zapewniających ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją

- zapoznanie się przed rozpoczęciem dyżuru z aktualną sytuacją wychowawczą w grupie

- utrzymywanie regularnego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi (ustalanie przyczyn niepowrotu z urlopowań

- systematyczne uzupełnianie listy obecności

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

- opisywanie faktur dotyczących zakupu leków, pomocy dydaktycznych, organizowanych imprez na rzecz wychowanka.

2. Wychowawca podczas czasu przeznaczonego na  naukę własną wychowanków powinien:

- wspomagać ich  w zdobywaniu wiedzy i umiejętności tak aby odnosili sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości intelektualnych

- dostosowywać wymagania dotyczące przyswajania materiału dydaktycznego do możliwości percepcyjnych wychowanków ( indywidualizacja pracy, pomoc uczniom słabszym, zapewnienie rozwoju uczniom zdolnym)

- wdrażać wychowanków do samodzielności szkolnej i obowiązkowości

-dbać o wyposażenie wychowanek w potrzebne pomoce i przybory szkolne

3. Wychowawca w ramach funkcji wychowawczej powinien:

- wdrażać wychowanków do samodzielności życiowej i prac społecznie użytecznych

- uczyć zasad współżycia społecznego (pełnienie ról społecznych, kultury współżycia w grupie, szacunku, tolerancji), przygotowywać do życia w rodzinie i społeczeństwie

- kształtować umiejętności społeczne tj. komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, współdziałanie

- stwarzać warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań

4. Wychowawca w ramach funkcji opiekuńczej ma obowiązek:

- tworzyć serdeczną atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych

- przygotowywać wspólnie z podopiecznymi posiłki, nadzorować pranie bielizny osobistej, wdrażać do przestrzegania higieny osobistej oraz czystości otoczenia

- dbać o mienie i majątek grupy  oraz estetyczny wygląd pomieszczeń i otoczenia ośrodka

- dbać o zdrowie i właściwy rozwój fizyczny

- sprawować opiekę nad wychowankami w czasie choroby

- w razie nieszczęśliwego wypadku wychowawca pełniący dyżur w grupie: organizuje natychmiastową pomoc doraźną i sprawuje opiekę nad wychowankiem do czasu zapewnienia właściwej pomocy medycznej, powiadamia dyrektora, rodziców, sporządza protokół wypadku w dwóch egzemplarzach

- znać sytuację domową i rodzinną wychowanka/wychowanki, utrzymywać kontakt z rodzicami i opiekunami chłopców/dziewcząt

- udzielać wychowankom pomocy przy usamodzielnieniu

- współpracować z pracownikami pedagogicznymi

5. Wychowawca, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego wychowawcę tygodniowego wymiaru godzin pracy, powinien pracować w odpowiednio większej liczbie godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym czasem zajęć nie jest pracąw godzinach nadliczbowych.

6. Wychowawca może realizować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej (22.00-6.00).Wychowawcy pełniący dyżur przed dyżurem nocnym powinni przygotować wychowanków do snu. Wychowawca sprawujący opiekę w porze nocnej przyjmuje dyżur po uprzednim sprawdzeniu stanu liczebności grup oraz przygotowania wychowanków do snu. Sprawując opiekę w porze nocnej czuwa nad bezpieczeństwem. Mając na względzie dobro placówki wychowawca zabezpiecza obiekt na okres nocny- wyłączą zbędne oświetlenie, sprzęt RTV, sprawdza szczelność okien i kranów.

7. Opieka nocna winna być sprawowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Dla pełnej realizacji opieki w porze nocnej wychowawca wraz z opiekunem nocnym powinien co godzinę kontrolować wszystkie pomieszczenia i stan wychowanków.

 

§ 46

Pedagog

 

1. Do obowiązków pedagoga należy w szczególności:

- zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom

- podejmowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji rodzinnej wychowanków/wychowanek

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

- współpraca z rodzicami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowanków/wychowanek ( ośrodki pomocy społecznej, sądy, policja, poradnia psychologiczno- pedagogiczna, służba zdrowia itp.)

- pomoc wychowankom usamodzielnianym przez placówkę, podejmującym pracę zawodową w załatwieniu spraw związanych z rozpoczęciem samodzielnego życia

- prowadzenie bieżącej korespondencji z rodzicami, szkołą macierzystą, policją, sądami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi

- prowadzenie rejestru urlopowań

- aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz pracach zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- stała współpraca z kadrą pedagogiczną ośrodka, rozwiązywanie problemów opiekuńczo- wychowawczych i tworzenie warunków pobytu w placówce zapewniających wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów/uczennic, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/uczennic

- prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

- opisywanie faktur dotyczących zakupu pomocy do zajęć, wyjść z wychowankami

- przechowywanie w depozycie rzeczy wartościowych i pieniędzy wychowanek/wychowanków

 

§ 47

Psycholog

 

1. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom

6) prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych pod kątem ustalenia przyczyn występowania u wychowanków zaburzeń,odchyleń rozwojowych, niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych

7) określenie kierunku i programu oddziaływań wychowawczych, wyrównawczych i resocjalizacyjnych

8) określenie kierunku kształcenia i form adaptacji społecznej i zawodowej

9) współpraca z pracownikami pedagogicznymi placówki

10) sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej z wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia wośrodku oraz prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć psychoterapeutycznych

11) aktywny udział w pracach zespołu do spraw udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

12) zapobieganie zaburzeniom zachowania, realizacja różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej

13) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z wychowankami

14) przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

15) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwojuuczniów

16) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży

17) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

18) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie różnych form pomocyw środowisku szkolnym i pozaszkolnym

19) opisywanie faktur dotyczących zakupu testów diagnozujących, pomocy do zajęć itp.

 

§ 48

 Pedagog socjoterapeuta

 

1. Do obowiązków pedagoga socjoterapeuty należy w szczególności:

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom

- stała współpraca z rodzicami

- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

 

§ 49

Sekretarka

 

1. Do obowiązków sekretarki należy w szczególności:

- obsługa sekretariatu

- przyjmowanie, rejestrowanie  i wysyłanie korespondencji

- zapewnienie obiegu pism i dokumentów zgodnie  z obowiązującą instrukcją kancelaryjną

- składanie zapotrzebowań i prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania

- zamawianie pieczęci, publikacji, czasopism

- prowadzenie księgi wychowanków, księgi uczniów

- znajomość Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, wprowadzanie danych do SIO

- wystawianie legitymacji uczniowskich

- aktualizowanie kart wychowanków za pomocą systemu teleinformatycznego ORE

- wysyłanie informacji do szkół o nowo przyjętych wychowankach

- prowadzenie rejestru:

•         faktur wpływających do ośrodka

•         zarządzeń dyrektora

•         wydawanych świadectw szkolnych

•         wydawanych legitymacji szkolnych

•         wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych

•         wydawanych zaświadczeń z OKE

•         uczniów skreślonych z listy uczniów

•         uczniów zwolnionych z nauki drugiego języka obcego

•         uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego

•         skarg i wniosków

•         zgłaszanie uczniów do egzaminu ośmioklasisty do OKE w Poznaniu

- sporządzanie zleceń na prace remontowe i usługowe

- przygotowanie danych do wystawienia rachunków, faktur za wyżywienie wychowanków na podstawie listy obecności otrzymanych od wychowawców

- wystawianie rachunków i faktur

- prowadzenie rejestru sprzedaży w programie r-VAT

- prowadzenie składnicy akt

- rozliczanie kart drogowych oraz ustalenie norm zużycia paliwa

- prowadzenie księgi środków trwałych

-inwentaryzowanie i oznakowanie sprzętu ośrodka, prowadzenie ksiąg inwentarzowych ruchomego majątku

- przestrzeganie terminów przeglądów budynków

- prowadzenie rejestrów umów za wyżywienie i decyzji o dożywianiu z MOPS i GOPS

- przygotowywanie pism i innych dokumentów w zakresie wykonywanych czynności

- przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ochronie informacji niejawnych, danych osobowych, w tym przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie wniosków o udostępnienie danych osobowych

- współuczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych procedur stanowiących system kontroli zarządczej w jednostce

- opracowanie materiałów i dokumentów na potrzeby analizy i kontroli

- przygotowanie danych do SIO dotyczących wychowanków i przekazywanie wicedyrektorowi ds. dydaktycznych

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora

 

§ 50

Główna księgowa

 

1. Zakres obowiązków pracownika:

 - odpowiada za prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami

- nadzoruje przestrzeganie zasad prawidłowości, legalności, celowości gospodarności działań podejmowanych w ramach swojej sfery działania

- odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych oraz pozostałej dokumentacji  przewidzianej ustawą

- nadzoruje prawidłowy przebieg dokumentów finansowych

- opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących zasad (polityki ) rachunkowości oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją

- sporządza projekt planu finansowego jednostki wydatków

- przygotowuje plan dochodów projektu budżetu

- dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

- dokonuje dekretacji dowodów księgowych, a w przypadku dekretowania przez innego pracownika sprawdza je i zatwierdza

- prowadzi na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowe, ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym isystematycznym

- sporządza i przekazuje w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz w zakresie ogółu operacji finansowych, wykazuje  w tych sprawozdaniach dane zgodne z ewidencją księgową

- sporządza i przekazuje w terminie sprawozdania finansowe na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki

- przygotowuje zapotrzebowanie na środki finansowe, zgodnie z przyjętymi zasadami, określonymi w uchwałach Zarządu Powiatu Chodzieskiego

- przygotowuje wnioski o zmianę planu finansowego jednostki zgodnie z przyjętymi zasadami, określonymi w uchwałach ZarząduPowiatu oraz prognozuje dochody, które będą przekazane na rachunek budżetu zgodnie z przyjętymi zasadami

- przygotowuje wnioski o zmianę planu finansowego jednostki zgodnie z zasadami

- przestrzega terminowego wykonywania zobowiązań w tym: zapłata składek ZUS, podatków, faktur i innych

- realizuje zatwierdzone przez dyrektora przelewy z rachunków bankowych jednostki.

- okresowo sprawdza drogą inwentaryzacji rzeczywisty stan aktywów i pasywów

- rozlicza inwentaryzację środków

- sporządza wycenę aktywów i pasywów oraz ustala wynik finansowy

- wykonuje czynności przypisane w instrukcji inwentaryzacyjnej

- sporządza kalkulację kosztów, w oparciu o dane wynikające z ksiąg rachunkowych

- na bieżąco monitoruje realizację planu finansowego oraz przekazuje informacje o realizacji dyrektorowi jednostki

- prowadzi ewidencję pozabilansową

- nalicza, rozlicza i sporządza amortyzację oraz dokumentację księgową w tym zakresie

- kontroluje i weryfikuje umowy pod względem skutków finansowych i zgodności  z planem

- terminowo zgłaszać i wyrejestrowuje pracowników w ZUS

- rozlicza comiesięczne deklaracje składek do ZUS

- nadzoruje, koordynuje i kontroluje sprawy związane z prowadzeniem ewidencji syntetycznej i analitycznej jednostki, dokonywaniem zarachowania kwot nadpłaconych na inne należności lub ich zwrotem

- współuczestniczy w opracowaniu wewnętrznych procedur stanowiących system kontroli zarządczej w jednostce

- przygotowuje plan dochodów do projektu budżetu

- przygotowuje dane finansowe do SIO i przekazuje wicedyrektorowi ds. dydaktycznych

- opracowuje materiały i dokumenty na potrzeby analizy i kontroli

- wykonuje inne czynności zlecone przez

2. Zakres odpowiedzialności

Pracownik ponosi odpowiedzialność za:

- terminowe i rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych zgodnie z przepisami prawa

- właściwy sposób przyjmowania i obsługi klientów

- właściwe prowadzenie akt spraw i przekazywanie ich do składnicy akt

- przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochronę danych osobowych

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych na stanowisku pracy

- przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy

 

§ 51

Referent ds. kadr i windykacji

 

1. Zakres obowiązków pracownika:

- prowadzenie ewidencji osobowej pracowników przy pomocy programu KADRY OPTIVUM

- prowadzenie akt osobowych pracowników

- prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem, jego przebiegiem orazrozwiązaniem umów o pracę

- przygotowywanie dokumentów związanych ze zmianami wynagrodzenia, zmiany stanowiska pracy, udzielania urlopów, wydawania świadectw pracy

- wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników

- ewidencjonowanie, rozliczanie, kontrolowanie czasu pracy pracowników, rejestrowanie urlopów i innych nieobecności w systemie KADRY OPTIVUM

- prowadzenie rejestrów wydanych upoważnień, zaświadczeń, wypadków przy pracy, legitymacji służbowych nauczycieli

- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań i celów ZFŚS, wydanych decyzji w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnejnauczycielom, zapomóg bezzwrotnych, dofinansowania "wczasów pod gruszą", dofinansowania wypoczynku dzieci, świadczeńświątecznych

- prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli

- sporządzanie aneksów do Arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny

- sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dla GUS dotyczących spraw pracowniczych

- przekazywanie księgowej pisemnej informacji w sprawach zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników przyjętych/zwolnionych do aktualizacji danych w ZUS

- współpraca z PUP w zakresie składania wniosków o skierowanie osób bezrobotnych na staże, roboty publiczne, prowadzenie spraw związanych z realizacją umów i porozumień, rozliczanie refundacji z PUP

- składanie do kuratorium oświaty wniosków o wyrażenie zgody na zatrudnianie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowanego stanowiska

- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem grupowym pracowników w PZU oraz grupowym ubezpieczeniem wychowanków

- sporządzanie i rozliczanie miesięcznych deklaracji z tytułu opłat Pfron

- przygotowywanie wezwań do zapłaty, pozwów do sądów, wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, wniosków egzekucyjnych do komorników wobec dłużników

- sporządzanie protokołów umorzeń, rozłożenia zadłużenia na raty, odroczeń terminu zapłaty

- sporządzanie PIT 8 dla dłużników korzystających z umorzenia zadłużenia

- wystawianie not odsetkowych za nieterminowe uiszczanie opłat oraz zaksięgowanie ich w systemie FINANSE OPTIVUM

- księgowanie w programie księgowym zadekretowanych rachunków z tytułu dochodów i comiesięczne uzgadnianie sald

coroczne wysyłanie do instytucji potwierdzenia sald dotyczących należności

- podejmowanie kontaktów telefonicznych, pisemnych z dłużnikami w celu wyegzekwowania należności za wyżywienie wychowanków

- współuczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych procedur stanowiących system kontroli zarządczej w jednostce

- przygotowanie danych kadrowych do SIO i przekazanie wicedyrektorowi ds. dydaktycznych

- opracowanie materiałów i dokumentów na potrzeby analizy i kontroli

- sporządzanie grafików pracowników obsługi

- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora

 

2. Zakres odpowiedzialności

Pracownik ponosi odpowiedzialność za:

- terminowe i rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych zgodnie z przepisami prawa

- właściwy sposób przyjmowania i obsługi klientów

- właściwe prowadzenie akt spraw i przekazywanie ich do składnicy akt

- przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochronę danych osobowych

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych na stanowisku pracy

- przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy

 

§ 52

Referent ds. żywienia

 

1. Zakres obowiązków pracownika:

- planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia ośrodka w  produkty żywnościowe, nadzór nad porządkiem w pomieszczeniach magazynowych i pomieszczeniach kuchennych,

- stały nadzór nad pracą pracowników obsługi

- czuwanie nad sprawnością urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni

- znajomość zasad higieny, zasad systemu HACCP (PROCEDUR, INSTRUKCJI, ZAPISÓW)

- przygotowywanie tygodniowych jadłospisów

- prowadzenie, organizacja zamówień publicznych dotyczących żywienia wraz z niezbędną dokumentacją podziałem kosztów wg klasyfikacji CPV

- obsługa programu inwentura

- opisywanie faktur dotyczących zakupionych artykułów żywnościowych i dostarczenie faktur do sekretariatu ośrodka

- prowadzenie zaangażowania wydatków w ramach wyżywienia

- kierowanie żywieniem w ośrodku oraz sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem posiłków dbając o ich zgodność z normami żywienia zbiorowego

- wykonywanie innych prac nie wchodzących w zakres przydziału czynności, a zleconych przez dyrektora

2. Zakres odpowiedzialności

Pracownik ponosi odpowiedzialność za:

- terminowe i rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych zgodnie z przepisami prawa

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych na stanowisku pracy

- przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy

 

§ 53

Referent ds. księgowości

 

1. Zakres obowiązków pracownika:

- sporządzanie list płac przyznawanych świadczeń z ZFŚS

- realizacja procedury zamówień publicznych zgodnie z regulaminem zamówień, opisywanie faktur według klasyfikacji CPV, prowadzenie rejestru zawieranych umów oraz ich odnawianie

- przygotowanie materiałów do sprawozdań finansowych

-prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich pracowników

- prowadzenie rejestru zakupów w okresach miesięcznych przy użyciu programu "Centralny rejestr VAT dla JST - rVAT najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który są sporządzane oraz przygotowanie deklaracji VAT

- obsługa programu PŁACE OPTIVUM i sporządzanie list płac wg rozdziałów budżetowych dla pracowników

- sporządzanie wykazów przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych, doraźnych, nocnych z ustalonych okresów rozliczeniowych na podstawie zatwierdzonych przez wicedyrektora druków rozliczenia godzin

- sporządzanie PK - zbiorcze zestawienie list płac i przekazywanie głównej księgowej

- prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłków chorobowych pracowników

- naliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych

- prowadzenie ewidencji funduszu płac oraz uwzględnianie ich z syntetyką księgową

- sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania na płace, miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych

- sporządzanie kalkulacji wynagrodzeń i pochodnych do projektu budżetu

- współpraca z Międzyzakładową Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową, ZUS

- wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowników

- współuczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych procedur stanowiących system kontroli zarządczej w jednostce

- opracowywanie materiałów na potrzeby analizy i kontroli

- sporządzanie wykazu średnio-miesięcznego zatrudnienia w jednostce

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora

 

2. Zakres odpowiedzialności

Pracownik ponosi odpowiedzialność za:

- terminowe i rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych zgodnie z przepisami prawa

- właściwy sposób przyjmowania i obsługi klientów

- właściwe prowadzenie akt spraw i przekazywanie ich do składnicy akt

- przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochronę danych osobowych

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych na stanowisku pracy

- przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy

 

§ 54

Pomoc kuchenna

 

1. Do obowiązków pracownika pomocy kuchennej należy w szczególności:

- przygotowanie posiłków przy użyciu wszystkich artykułów spożywczych wydanych z magazynu do kuchni

- porcjowanie i prawidłowe wydawanie posiłków

- utrzymanie należytej czystości naczyń i i sprzętów kuchennych

- dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach kuchni, zaplecza kuchennego, jadalni, magazynów

- dbanie o prawidłowe przechowywanie niewykorzystanych produktów i zabezpieczenie ich w odpowiednim miejscu i pojemnikach

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż podczas wykonywanej pracy

- wykonywanie innych czynności i prac zleconych przez dyrektora

 

§ 55

Kucharka

 

1.Do obowiązków kucharki należy w szczególności:

- przygotowywanie posiłków przy użyciu wszystkich artykułów wydanych z magazynu do kuchni

- dbanie o prawidłowy rozdział posiłków (jednakowe porcje żywieniowe)

- dbanie o prawidłowe przechowywanie pozostałości po posiłkach

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż podczas wykonywanej pracy

- czynny udział w układaniu jadłospisów

- dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach kuchni, zaplecza, jadalni, magazynów

- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora

 

§ 56

Konserwator

 

1. Obowiązki pracownika:

- usuwanie na bieżąco usterek na terenie ośrodka

- naprawa sprzętu znajdującego się na terenie placówki tj. tapczany, krzesła, szafy, instalacje wodno- kanalizacyjnej

- malowanie, tapetowanie pomieszczeń ośrodka

-codzienna kontrola pomieszczeń ośrodka

- oszczędne wykorzystywanie materiałów, zapobieganie marnotrawstwu

- utrzymanie porządku wokół terenu

- wykonywanie wszelkich prac zleconych przez dyrektora

- czuwanie nad sprawnością sprzętu p.poż.

- sprawowanie opieki nad obiektem w okresie ferii szkolnych

- stosowanie przepisów bhp i p.poż. podczas wykonywanej pracy

- utrzymywanie samochodu służbowego w stałej gotowości eksploatacyjnej oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem

- usuwanie na bieżąco pojawiających się usterek , a w przypadku niemożności ich usunięcia zawiadamianie przełożonego

- prawidłowe wypełnianie kart drogowych

- przestrzeganie terminu przeglądu technicznego

- opisywanie faktur w zakresie prac remontowych oraz zakupionych materiałów

- opisywanie faktur dotyczących eksploatacji samochodu

 

§ 57

Sprzątaczka

 

1. Obowiązki pracownika:

- utrzymanie czystości, porządku w przydzielonych pomieszczeniach

- wydawanie posiłków i utrzymywanie czystości w kuchni i stołówce

- dokonywanie odbioru dowiezionego wyżywienia na podstawie protokołu

- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora

- opisywanie faktur dotyczących zakupu środków czystości i wyposażenia jadalni

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

  

§ 58

Pomoc nauczyciela- opiekun nocny

 

1. Obowiązki pracownika:

- punktualne rozpoczynanie pracy

- kontakt z wychowawcami kończącymi dyżur o godzinie 22.00 w celu uzyskania informacji o sytuacji w grupach, stosowanie się do zaleceń wychowawców

- sprawowanie opieki nad wychowankami przebywającymi w placówce zgodnie z godzinami pracy

- współpraca z wychowawcą nocnym, stosowanie się do jego poleceń i wskazówek

- czuwanie nad bezpieczeństwem wychowanków w czasie snu, dopilnowanie zmiany pościeli wychowanków moczących się w nocy, doraźne podawanie zleconych leków, kontrolowanie temperatury ciała chorego wychowanka/wychowanki

- dokonywanie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na godzinę kontroli wszystkich pomieszczeń

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

- dokonywanie kontroli obiektu na zewnątrz raz na 3 godziny

 

 § 59

Rozdział VI

Wychowankowie i uczniowie

 

1. Do ośrodka przyjmowani są wychowankowie- chłopcy i dziewczęta skierowani przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego/nieletniej, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym i potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowi/uczennicy dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia/uczennicy indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Szczegółowe zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków określone są w odrębnych przepisach.

3. Do ośrodka przyjmuje się chłopców i dziewczęta w normie intelektualnej i zdrowotnej ( psychicznej i fizycznej) mających uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazanych wyrokiem sądu za czyny karalne oraz takich przeciwko którym nie toczy się postępowanie sądowe. 

4. Do placówki nie przyjmuje się dzieci i młodzieży:

- chorych fizycznie lub psychicznie, wymagających stałego leczenia bądź indywidualnej opieki lub pomocy

- uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych

5. Ustala się następujące warunki pobytu wychowanków w ośrodku:

a) czas pobytu w ośrodku uzależniony jest  od:

- postanowienia zawartego w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnie psychologiczno pedagogiczną

- przestrzegania zasad regulaminu wychowanków obowiązującego w szkole i w ośrodku

6. Wychowanek/uczeń obligatoryjnie uczestniczy w organizowanych przez ośrodek formach działalności takich jak:

- zajęcia lekcyjne, edukacyjne, wyrównawcze

- zajęcia wychowawcze w grupach

- zajęcia porządkowe i samoobsługowe

- zajęcia socjoterapeutyczne

- działania wynikające z planu pracy ośrodka, plany pracy grupy wychowawczej, planu dnia i tygodnia oraz zaistniałej aktualnie sytuacji

- w pracach na rzecz ośrodka i środowiska lokalnego

- zajęcia specjalistyczne związane z wyborem zawodu

7. Kształcenie dzieci i młodzieży w gimnazjum prowadzone jest do 18 roku życia, a w szczególnych przypadkach na wniosek wychowanka kształcenie może zostać przedłużone do ukończenia 21 roku życia.Wychowanek na miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia ma obowiązek zwrócić się do dyrektora z pisemnym wnioskiem o umożliwienie mu kontynuowania nauki.

8. Zwolnienia z zajęć szkolnych odbywają się według następujących zasad:

- uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez wychowawcę grupy, psychologa, pedagoga w celu wyjścia do lekarza, wyjazdu do sądu, na policję za zgodą dyrektora

- w pozostałych przypadkach na podstawie podania rodzica/opiekuna prawnego zaopiniowanego przez wychowawcę klasy i wychowawcę grupy zwolnienia udziela dyrektor lub wicedyrektor

 

§ 60

Prawa i obowiązki wychowanków

 

1. W ośrodku przestrzegane są prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. wychowanek ma prawo do:

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki oraz higieny pracy umysłowej

- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej

- szczególnie troskliwego, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym i socjoterapeutycznym

- swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób

- zgłaszania wychowawcy, dyrektorowi, wicedyrektorowi ośrodka i innym nauczycielom swoich problemów i wątpliwości

- jawnego wyrażania opinii dotyczących treści nauczania i wychowania oraz uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi i wszelkiej możliwej pomocy

- własnej aktywności w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce

- pomocy w przypadku trudności w nauce oraz korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego

- informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania

- posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z nauczanych przedmiotów i z zachowania

- korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami

- wpływania na życie ośrodka przez działalność samorządową

- reprezentowania placówki w konkursach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych  i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami

- poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich

- zamieszkania w ośrodku i całodziennego wyżywienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach

- uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych

- nauki i socjalizacji,

- utrzymywania kontaktów z rodzicami, krewnymi, rodzinami zaprzyjaźnionymi, rówieśnikami

- do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych

- do udziału w imprezach, wycieczkach, rajdach organizowanych dla młodzieży

- do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, seksualnym, ochrony przed poniżającym traktowaniem

- do informacji

W przypadku naruszenia praw uczeń może złożyć pisemną skargę do dyrektora ośrodka.

2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

- zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

- wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

- zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

- nie rozmawiać z innymi uczniami,

- zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

17) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny,

18) nie posiadać, nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym)

19) noszenia miękkiego obuwia

20) pracy na rzecz klasy, grupy, która obejmuje codzienne dokładne sprzątanie użytkowanych pomieszczeń, troskę o estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz utrzymanie należytego porządku,

21) urządzania pomieszczeń grupy, szkoły, przygotowania elementów dekoracyjnych (w uzgodnieniu z wychowawcą)

22) stałej konserwację odzieży, prania bielizny osobistej

23) pomocy w pracach porządkowo- gospodarczych w ośrodku

24) aktywnego udziału w zajęciach organizowanych dla danej grupy

25) współdziałania z nauczycielami i wychowawcami w planowaniu zajęć

26) przestrzegania rozkładu dnia w grupie

27) przestrzegania terminowego powrotu do ośrodka i niezwłocznego powiadamiania wychowawcy o przyczynie niedotrzymania terminu powrotu

28) ponoszenia materialnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone świadomie, z własnej winy na rzecz placówki, rówieśników lub innych osób

29) rzetelnego wykonywania zadań zleconych przez dyrektora, wychowawcę, nauczyciela, samorząd

30) przestrzegania zakazu samowolnego przebywania w pomieszczeniach grup w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych

3. W przypadku naruszenia praw wychowanka, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, wychowaneklub rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć pisemną skargę do dyrektora placówki.

4. Dyrektor, dążąc do wyjaśnienia sprawy naruszenia praw wychowanka/wychowanki współpracuje z kadrą pedagogiczną.

5. W terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji i orzeka, jakie działania należy podjąć, o czym powiadamia zainteresowane strony. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile któraś z zainteresowanych stron takiej formy zażąda  lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze stron od niniejszego orzeczenia.

6. Stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia przez dyrektora.

7. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

- dyrektora

- wicedyrektorów

 

§ 61

Nagrody i kary

 

1. Wychowanek ma prawo do nagrody za:

- rzetelną naukę i pracę społeczną

- wzorową i koleżeńską postawę

- szczególne osiągnięcia

- honorową postawę i odwagę cywilną

- osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, zawodach

- aktywny udział w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów i wychowanków:

- pochwała udzielona przez wychowawcę grupy, klasy

- pochwała udzielona przez dyrektora wobec społeczności ośrodka

- list pochwalny wychowawcy, rady pedagogicznej, dyrektora do rodziców, opiekunów, sądu rodzinnego

- dyplom uznania

- nagroda rzeczowa

- indywidualne korzystanie z rozrywek kulturalnych, oświatowych, sportowych na zewnątrz ośrodka

3. Rada Pedagogiczna może ustanowić dla wyróżniających się wychowanków inne nagrody i określić warunki ich uzyskiwania.

4. Nagrody mogą być udzielane przez wychowawcę klasy, grupy lub na jego wniosek przez dyrektora.

5. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

5. Za niepodporządkowanie się ustalonym normom zachowania uczeń,  może zostać ukarany.

6. Ustala się następujące rodzaje kar:

- upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę/nauczyciela

- upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora

- ustne lub pisemne powiadomienie rodziców

-zakaz udziału w imprezie szkolnej, wycieczce, rajdzie organizowanych w ramach zajęć dodatkowych itp.

- powiadomienie sądu o niewłaściwym zachowaniu

- wystąpienie z wnioskiem o skierowanie do innej placówki

- wstrzymanie indywidualnych wyjść

- przeniesienie ucznia do innej szkoły

7. Zakaz opuszczania placówki nie może ograniczać prawa wychowanka do kontaktu z rodziną.

8. W ośrodku nie wolno stosować kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.

9. Kary mogą być stosowane tylko indywidualnie. Za jedno przewinienie, a także za kilka przewinień rozpatrywanych łącznie karze się jeden raz. W stosunku do wychowanka, który naprawił wyrządzoną szkodę można odstąpić od wykonania kary.

10. Decyzje w sprawach zawieszenia lub odstąpienia od wymierzenia kary podejmuje wymierzający karę.

11. Od udzielonej kary uczeń,  może odwołać się na piśmie w terminie 3 dni od chwili otrzymania ( powzięcia ) wiadomości o udzielonej karze. Odwołanie wnosi się pisemnie do wymierzającego karę, który powinien je rozpatrzyć z udziałem przedstawicieli wytypowanych przez samorząd. Do czasu rozpatrzenia odwołania wykonanie kary ulega zawieszeniu.

12. Karę wymierza i egzekwuje jej wykonanie pracownik pedagogiczny, u którego wychowanek zachował się niezgodnie ze statutem lub dyrektor ośrodka na wniosek wychowawcy grupy.

Karę należy udzielić po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 13. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.

14. Od kar nałożonych przez dyrektora ośrodka przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

 

§ 62

Skreślenie z listy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

 

1. Skreślenie z listy wychowanka przebywającego na podstawie wniosku rodziców może nastąpić w przypadku:

- wniosku rodzica, opiekuna prawnego

- wniosku pełnoletniego wychowanka

- decyzji sądu o zastosowaniu innego środka wychowawczego

- wniosku dyrektora do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły na skutek rażącego naruszenia postanowień regulaminu ośrodka lub w celu zapewnienia innym uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej

 

§ 63

 Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami

 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych z formalnym zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) pisemnego poinformowania o osobach mających prawo odbierania dziecka z ośrodka,

 

§ 64

 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

 

§ 65

 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy, wychowawcą grupy i nauczycielami,

2) porad pedagoga, psychologa,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami.

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, grupy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

 

 § 66

Rozdział VII

Dokumentacja placówki i postanowienia końcowe

 

1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauki :

- księgę uczniów

- arkusze ocen

- dzienniki lekcyjne

- dzienniki zajęć dodatkowych

- protokoły postępowania kwalifikacyjnego i protokoły egzaminów

-uchwały rady pedagogicznej

2. Dokumentacja dotycząca pobytu wychowanka w ośrodku:

- księga wychowanków

- akta wychowanków zawierające: postanowienie sądu lub wniosek rodziców, skierowanie właściwego starosty, akt urodzenie, poświadczenie zameldowania wraz z numerem pesel,, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie szkolne, PPP, wywiady środowiskowe, korespondencję z rodziną, sądem i innymi instytucjami

- dzienniki zajęć wychowawczych, zeszyty raportów

- dokumentację zdrowotną

3. Ośrodek prowadzi następującą dokumentację dodatkową:

- rejestr urlopowań

- rejestr ucieczek

- lista zbiorcza wychowanków

- rejestr  dyżurów nocnych

4. Sekretariat ośrodka prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą:

- przebiegu nauczania wychowanków

- pobytu w ośrodku: księgę wychowanków, „ teczki wychowanków”

- inną dokumentację zgodną z zasadami archiwistyki

- odpisy wysyłanej korespondencji dotyczącej funkcjonowania ośrodka

- oryginały przysyłanych pism

- księgę korespondencji

- i inne

5. Placówka używa pieczęci urzędowych.

6. Placówka prowadzi gospodarkę finansową i materiałową. Majątek placówki jest własnością organu prowadzącego.

7. Regulaminy określające działalność organów ośrodka , a w szczególności wynikające z niej cele i zadania nie mogą być sprzeczne z zapisami statutu, jak również z przepisami ustawy o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

8. Ośrodek posiada własny sztandar.

9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian do statutu i zatwierdza w drodze uchwały jego zmiany.

10. Po dokonaniu trzech kolejnych zmian statutu dyrektor zobowiązany jest do opracowania tekstu jednolitego.

11. Dyrektor ośrodka jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu prowadzącego o każdej dokonanej zmianie, a po opracowaniu tekstu jednolitego przesłania go do organu prowadzącego w formie pisemnej.

 

Strona stworzona przez www.fmd-studio.pl