Statut

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

KONTAKT

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII 
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W CHODZIEŻY 

Spis treści:

Rozdział I

Postanowienia wstępne

Rozdział II

Cele i zadania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Rozdział III 

Organy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Rozdział IV

Organizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Rozdział V

Pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Rozdział VI

Wychowankowie i uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Rozdział VII

Dokumentacja placówki i postanowienia końcowe.

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Nazwa i typ placówki

 

1. Nazwa i typ szkoły:

a) Nazwa szkoły: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

b) Typ szkoły: Szkoła Podstawowa

c) Siedziba szkoły: ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież

2. Miejsce prowadzenia zajęć:

a)  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież

b) wychowawczych i opiekuńczych: Studzieniec 27, 64-800 Chodzież

3. Nazwa i siedziba organu prowadzącego szkołę: Starostwo Powiatowe w Chodzieży,

Wydział Oświaty, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty

5. Nazwa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używanyskrót nazwy.

 § 2

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się oprzyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

§ 3

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej wChodzieży

2) o ośrodku - należy rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

4) nauczycielu/wychowawcy – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

5) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępcząnad dzieckiem,

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Oświaty

 

§ 6

Podstawa funkcjonowania placówki

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - art. 31 ust. 1, art.88 ust.7, art. 98, art.102 ust.2, art.172.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe( Dz.U. z 2017 r. poz. 60) art. 125 ust. 1 pkt. 2, art. 322 ust. 6.

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016r. poz.1189)4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "zasad techniki prawodawczej" (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 283.)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz.1651.)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach.(Dz.U. poz.1578, Dz. U. z 2015 r. poz. 1113, Dz.U. z 2017 r. poz.1652 Dz.U. z 2018 r. poz.1485)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 25.08.2017 r. poz. 1591, Dz.U. z 2018 r. poz.1647 Dz.U. z 2019 r. poz.323)

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1628)

11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1606)

13. Uchwała nr VII/60/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011r.w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

14. Uchwała nr XXXVI/275/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2014r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

15. Uchwała nr XXXVII/224/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

16. Uchwała nr V/47/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Chodzieży imienia Marii Grzegorzewskiej

Rozdział II

Cele i zadania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

§ 7

Cele Ośrodka

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej jest placówką dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i socjoterapii oraz posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

2. Działająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny.

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Nauczyciele i inni pracownicy ośrodka mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny ośrodka. Treściwychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

4. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny imoralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1) prowadzenie ucznia do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary ucznia we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21 )rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

 

§ 8

 

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

2) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

3) prowadzenie kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć z zakresu orientacji zawodowej,

4) pracę pedagoga, psychologa wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

5) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Chodzieży

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć, opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników,

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach i na dziedzińcu – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) szkolenie pracowników w zakresie bhp,

5) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów,

6) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

7) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

8) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

9) adekwatne i natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

10) inny pracownik obsługi zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym dyrektora lub kieruje tę osobę do dyrektora,

11) nauczyciel lub inny pracownik niezwłocznie zawiadamia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

5. Pobyt wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole wchodzącej w skład ośrodka.

6. Ośrodek zapewnia :

- całodobową opiekę

- warunki do nauki i spania

- możliwość realizacji celów socjoterapeutycznych

- możliwość zdobycia orientacji zawodowej

- zapewnia pomoc psychologiczno - pedagogiczną

7. Ośrodek jest placówką całodobową, prowadzącą działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, w której są przewidziane ferie szkolne. Ośrodek może również tworzyć klasy, grupy wychowawcze nie zapewniające opieki całodobowej.

 

§ 9

Zadania ośrodka

 

1. Do zadań ośrodka należy: eliminowanie przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.Zadania te są realizowane przez:

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków,

- udział wychowanków w zajęciach:

a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym a w szczególności po opuszczeniu ośrodka

- socjoterapeutycznych

- profilaktyczno- wychowawczych

- innych o charakterze terapeutycznym

b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne

c) kulturalno- oświatowych

d) rozwijających zainteresowania

2.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną i udziela jej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie litery prawa oświatowego.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczno- wychowawcze są ukierunkowane w szczególności na:

- wspieranie nowo przyjętych wychowanków,

- rozwijanie mocnych stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych,

- kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności zawodowej.

4. Zajęcia sportowe są organizowane w obiektach posiadających warunki odpowiednie do realizacji tych zajęć, również poza siedzibą ośrodka

5. Ośrodek umożliwia:

- udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych

- udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej 2 godziny dziennie

 

- udział w zajęciach kulturalno- oświatowych oraz zajęciach rozwijających zainteresowania

6. Ośrodek prowadzi szeroko rozumianą pracę wychowawczo-opiekuńczo- socjoterapeutyczną, realizuje te zadania w szczególności poprzez:

- kształtowanie pożądanych społecznie postaw moralnych ( szacunek dla powszechnie akceptowanych norm i wartości)

- niwelowanie zaburzeń zachowania

- regulowanie sytuacji prawnej i rodzinnej podopiecznych ( stała współpraca z rodzinami lub opiekunami prawnymi, sądami, kuratorami, policją i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży)

- kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji polskichi religijnych,

- pomoc w pomyślnym zakończeniu nauki - systematyczna praca w ramach nauki własnej wychowanków

- rozwijanie samodzielności wychowanków/wychowanek ( w tym samorządności)

- kształtowanie umiejętności podejmowania ważnych decyzji życiowych

- kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych

- działalność prozdrowotną i kształtowanie zdrowego stylu życia

- stwarzanie warunków do świadomej walki z nałogiem

-  działalność sportowo- rekreacyjną

- dbałość o estetykę własną i placówki

7. Ośrodek zapewnia realizację obowiązku szkolnego zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Głównym celem szkoły oprócz celów określonych ustawowo jest w szczególności: kształtowanie odpowiedzialności za własną edukację, pomoc w nadrobieniu i wyrównaniu zaległości edukacyjnych, pomyślne zakończenie nauki, przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem.

8. Zadania szkoły:

- realizowanie programów nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapeutycznej

- podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej

- sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole, podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych

- sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć odbywających się poza terenem szkoły

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć lekcyjnych i przerw lekcyjnych

- nawiązanie współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi

- współdziałanie z rodziną , udzielanie rodzinie wszechstronnej pomocy w wychowaniu i przygotowaniu do aktywnego życia

9. Ośrodek zapewnia doraźną opiekę zdrowotną w oparciu o współpracę z właściwymi poradniami i lekarzami specjalistami.

10. Ośrodek wypełnia swoje zadania poprzez:

- zatrudnienie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej

-odpowiednio przygotowaną bazę oraz stałe rozszerzanie zasobów i pomocy naukowych

- realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, planu pracy ośrodka

- stałą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi

- systematyczne kontakty z instytucjami wspierającymi: sądy, policja, poradnie, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe itp.

- integrację ze środowiskiem lokalnym

8. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

  

§ 10

Zespół do spraw  udzielania

pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

1. W ośrodku działa zespół do spraw organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno- pedagogicznej, powoływany przez dyrektora.

2. Do zadań zespołu należy:

- planowanie, organizowanie i koordynowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

- rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

- rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w ośrodku

- wspieranie potencjału rozwojowego ucznia

- stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu ośrodka oraz w środowisku społecznym

- określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

- zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji

- opracowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

- udzielanie pomocy rodzicom ( prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych w wspieraniu rozwoju młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości dziecka oraz doskonalenie umiejętności eliminowania zachowań trudnych

3. Zespół 2 razy w roku szkolnym dokonuje oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając efektywność pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

4. O ustalonych formach , sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane dyrektor każdorazowo informuje na piśmie rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, specjalistów, wychowawców grup wychowawczych, a także   w formie :

-zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

-zajęć rozwijających umiejętość uczenia się

-zajęć specjalistycznych: rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

-zajęć z psychologiem

-zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

-porad i konsultacji

 

 

Rozdział III

Organy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

§ 11

Rodzaje organów

 

1. Organami ośrodka są:

1) dyrektor ośrodka,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd wychowanków,

 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest właściwy Kurator Oświaty.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący ośrodek.

 

§ 12

 

1. Dyrektor ośrodka kieruje ośrodkiem, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników ośrodka, przewodniczącym rady pedagogicznej, ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno- wychowawczej, administracyjno- gospodarczej ośrodka oraz jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

3) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

5) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek,

6) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

7) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych,

8) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ośrodka,

9) występowanie do właściwego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

10) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności ośrodka,

11) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

12) dopuszczanie do użytku w ośrodku zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

13) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

14) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

 15) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom ośrodka,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników ośrodka,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników ośrodka mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w ośrodku,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom ośrodka,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

5. Dyrektor ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem wychowanków.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w ośrodku.

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu

 

§ 13

 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ośrodku. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy ośrodka,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w ośrodku,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad ośrodkiem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy ośrodka.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy ośrodka, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego ośrodka,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w ośrodku,

5) propozycje dyrektora ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,

7) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

8) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora ośrodka, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora ośrodka.

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu ośrodka oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora ośrodka oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w ośrodku.

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników ośrodka.

9. W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej dyrektor ośrodka informuje pracowników o istotnych sprawach ośrodka w formie ogłoszeń na tablicy w pokoju nauczycielskim oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wgląduw pokoju nauczycielskim.

§ 14

 

1. Samorząd wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie ośrodka. Organem samorządu jest rada samorządu wychowanków.

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu wychowanków określa regulamin uchwalony przez wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka.

3. Samorząd wychowanków może przedstawiać wnioski wszystkim organom ośrodka w sprawach dotyczących ośrodka, szczególnie dotyczących praw wychowanków.

4. Na wniosek dyrektora ośrodka samorząd wychowanków/wychowanek wyraża opinię o pracy nauczyciela.

5. Samorząd wychowanków może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi ośrodka wnioski i opinie we wszystkich sprawach ośrodka, a w szczególności w sprawach dotyczących praw wychowanków, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).

6. Samorząd wychowanków w porozumieniu z dyrektorem ośrodka podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły wychowanków poszczególnych oddziałów klasowych.

 

§ 15

 

1. Organy ośrodka są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu ośrodka, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania ośrodka.

 

§ 16

Zasady współdziałania organów

 

1. Organy szkoły pracują na rzecz ośrodka, przyjmując zasadę nie ingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy ośrodka.

2. Organy ośrodka zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.

3. Działające w ośrodku organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora.

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami ośrodka, rozstrzyga dyrektor, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

  

§ 17

Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami placówki

 

1. Spór pomiędzy nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, wicedyrektorem , wychowankiem rozwiązują:

- wychowawca klasy w przypadku sporu pomiędzy nauczycielami a uczniami

- wychowawca grupy w przypadku sporu pomiędzy wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, a wychowankami danej grupy

- wicedyrektorzy w sytuacji gdy decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu

- dyrektor jeżeli decyzja wicedyrektorów nie zakończyła konfliktu lub konflikt dotyczy któregoś z wicedyrektorów

Od orzeczenia dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego. Odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

2. W przypadku sporu pomiędzy pracownikami ośrodka postępowanie prowadzi dyrektor

3. Konflikt pomiędzy dyrektorem a pracownikami ośrodka rozpatruje organ prowadzący placówkę.

 

Rozdział IV

Organizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

§ 18

Godziny urzędowania

 

1. Sekretariat od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

2. Dyrektor od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.

3. Wicedyrektorzy w godzinach pracy.

4. Pedagog, psycholog w godzinach pracy.

 

§ 19

Organizacja ośrodka

 

1. W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna

2. Ośrodek zapewnia całkowitą opiekę (zakwaterowanie, wyżywienie, naukę , opiekę pedagogiczną) dla chłopców i dziewcząt. Dysponuje 90 miejscami.

3. Placówka może tworzyć klasy/grupy młodzieży nie objętej opieką całodobową. Zapewnia się im spełnianie obowiązku szkolnego, częściowe wyżywienie oraz umożliwia udział w zajęciach zgodnie z § 4 ust 2,4 statutu.

4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest pobieranie nauki poza ośrodkiem.

5. Szczegółową organizację działania ośrodka w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora.

6. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka,w której są przewidziane ferie szkolne.

7. Całodobowa opieka polega na realizacji zintegrowanego systemu działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych i socjoterapeutycznych.

8. Ośrodek umożliwia wychowankom udział w:

- indywidualnych lub grupowych zajęciach terapeutycznych oraz profilaktyczno-wychowawczych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym;

- zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu,

- zajęciach kulturalno – oświatowych;

- zajęciach rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia.

9. Organizację stałych obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Ośrodka na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

10. W Ośrodku działa zespół nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisachw sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11. Dyrektor Ośrodka może powoływać spośród nauczycieli, wychowawców i specjalistów zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

12. Ośrodek zapewnia realizację obowiązku szkolnego w prowadzonych szkołach.

13. Ośrodek zapewnia specjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

14. Ośrodek zapewnia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii psychologicznej, pedagogicznej, socjoterapeutycznej oraz w zajęciach rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

15. Ośrodek zapewnia swoim wychowankom pomoc w nauce ze strony pracowników pedagogicznych.

 

 

§ 20

 

1. W Młodzieżowym Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży organizuje się i udziela wychowankom, ich |rodzicom oraz nauczycielom, pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

- diagnozowaniu środowiska wychowawczego wychowanków;

- rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających m.in. z niedostosowania społecznego, zaniedbań środowiskowych;

- wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne wychowanków/wychowanek;

- udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka, u którego/u której stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

- wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

- umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

- prowadzaniu doradztwa zawodowego dla wychowanków.

4. Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

- rodzicami;

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

-organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne.

6. W Ośrodku funkcjonuje wyznaczony przez dyrektora zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Pomocy udzielają nauczyciele i specjaliści, uwzględniając potrzeby uczniów zdiagnozowane w Ośrodku oraz wynikające z orzeczeń i opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

8. Do zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywanie indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego.

9. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem.

10. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog lub inny specjalista, w ustalonych terminach.

11. Do zadań dyrektora należy poinformowanie na piśmie rodziców o ustalonych zasadach udzielania uczniowi pomocy.

 

§ 21

Organizacja  grup wychowawczych

 

1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.

2. Liczba wychowanków w grupie wynosi do 12.

3. Szczegółowe zasady i warunki pracy opiekuńczo - wychowawczo - socjoterapeutycznej określa roczny plan pracy grupy opracowany na początku każdego roku szkolnego.

4. Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej dwóch wychowawców do obowiązków wychowawców należy:

- ustalenie terminów urlopowań wychowanków i przekazanie informacji zwrotnej do pedagoga

- dbanie o stały dostęp do środków czystości

- nadzór nad realizacją planu pracy grupy

- analiza systematyczności prowadzenia dokumentacji grupy

5. Wychowawca jest czynnym członkiem zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jest współodpowiedzialny  za realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Współpracuje w tym zakresie z innymi pracownikami ośrodka, rodzicami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

6. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca, który ma do pomocy co najmniej jednego pracownika nie będącego pracownikiem pedagogicznym.

7. Przydziału wychowawców do grupy dokonuje dyrektor ośrodka. Każdy wychowawca jest wychowawcą prowadzącym dla poszczególnych wychowanków w grupie wychowawczej.

8. W przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, dyrektor ośrodka może zmienić wychowawcę grupy w trakcie trwania roku szkolnego.

9. W szczególnych sytuacjach możliwe jest przeniesienie wychowanka/wychowanki do innej grupy wychowawczej na wniosek wychowawcy prowadzącego.

10. Wychowawcy grup realizują zadania opiekuńczo-wychowawcze we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz, w miarę możliwości, z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

11. Ośrodek zapewnia opiekę w porze nocnej w godzinach 22.00 – 6.00, opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo, opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden wychowawca grupy wychowawczej;

11. W przypadku gdy w młodzieżowym ośrodku socjoterapii przebywa więcej niż 48 wychowanków, liczbę osób sprawujących opiekę w porze nocnej zwiększa się o co najmniej jedną osobę na każdych kolejnych 48 wychowanków, od zwiększenia liczby osób sprawujących opiekę w porze nocnej można odstąpić, jeżeli usytuowanie pokoi mieszkalnych wychowanków pozwala zapewnić nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo;

12. Osoby sprawujące opiekę nad wychowankami w godzinach nocnych są zobowiązane co najmniej co godzinę w ciągu nocy przeprowadzić kontrolę stanu wychowanków.

 

§ 22

 

1. Ośrodek podejmuje współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka oraz zapewnia odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi, z poszanowaniem ich prywatności;

2. W przypadku, gdy częstotliwość i jakość kontaktów wychowanka z rodzicami lub opiekunami prawnymi wskazuje na trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej lub na rażące zaniedbywanie przez rodziców obowiązków wobec dziecka, ośrodek występuje do sądu o zbadanie sytuacji dziecka.

3. Ośrodek współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej i centrami pomocy rodzinie w celu zapewnienia wychowankom pomocy w zakresie wynikającym z potrzeb wychowanka i jego rodziny.

 

§ 23

 

1. Do realizacji zadań statutowych ośrodek zapewnia:

- odpowiednie warunki mieszkalno–bytowe

- warunki do nauki, terapii i wypoczynku

- całodzienne wyżywienie za odpłatnością ustaloną według odrębnych przepisów

- higieniczne warunki spożycia posiłków zgodnie z wymogami bhp

- doraźną i specjalistyczną opiekę zdrowotną – poprzez współpracę z instytucjami służby zdrowia

2. Dla realizacji celów zadań ośrodek wykorzystuje:

- pomieszczenia mieszkalne dla wychowanków

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne

- blok kuchenny i jadalnię

- gabinet pielęgniarki

- gabinety psychologa, pedagoga, świetlice grup

- pomieszczenia dla administracji, i sekretariat MOS

- pokój nauczycielski/pokój wychowawców

- gabinety dyrektora i wice dyrektorów

- pomieszczenia gospodarcze

- sale lekcyjne

- pracownię komputerową

- kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych

3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki wychowanków, wprowadza się na terenie ośrodka monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół budynku. Zapisy z monitoringu mogą być wykorzystywane w sprawach przeciw osobom dopuszczającym się czynów zabronionych.

4. Ośrodek zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie i higieniczne warunki spożywania posiłków zgodnie z wymogami BHP.

5. Odpłatność za posiłki ustala Dyrektor Ośrodka na podstawie odrębnych przepisów w porozumieniu z przedstawicielami organu prowadzącego.

 

§ 24

Organizacja Szkoły Podstawowej Specjalnej

 

 

1. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży ul. Strzelecka 11, działa Szkoła Podstawowa Specjalna .

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym .

 

§ 25

 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. W szkole w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych organizowane są zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Zajęcia organizowane są przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy, mogą odbywać się poza terenem szkoły (np. w lokalnych centrach kariery, w urzędzie pracy, lokalnych zakładach pracy). Zajęcia prowadzi doradca zawodowy we współpracy z wychowawcami klas, wychowawcami grup wychowawczych oraz innymi specjalistami. System doradztwa zawodowego w szkole uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i jest spójny z programem wychowawczo-profilaktycznym.

 

§ 26

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. W nazwie szkoły podstawowej umieszczonej na świadectwie szkolnym, w tym również na pieczęci używanej na świadectwie opuszcza się wyraz "specjalna" .

4. Szkoła Podstawowa o realizuje program nauczania szkoły ogólnodostępnej.                  

5. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, a kończą zgodnie z planem lekcji sporządzonym przez wicedyrektora do spraw dydaktycznych. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

6. Godziny rozpoczęcia zajęć mogą ulec zmianie  na stałe lub doraźnie w razie potrzeb związanych z organizacją pracy ośrodka po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, wicedyrektor do spraw dydaktycznych ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

8. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej   jest oddział.  Liczba uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w oddziale  wynosi do 16.

9. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym mogą być tworzone odziały przysposabiające do pracy. 

10. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

11. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb  i możliwości uczniów.

12. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo poza szkołą podstawową na podstawie umowy zawartej przez dyrektora ośrodka, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

 13. Dyrektor ośrodka może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

14. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie odbywa się zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 15. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

16. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

1) semestr pierwszy rozpoczyna się w pierwszym dniu roku szkolnego, a kończy się w ostatnim dniu przed feriami zimowymi, wprzypadku trzeciej tury ferii zimowych trwa do ostatniego piątku stycznia,

2) semestr drugi trwa od ferii zimowych (w przypadku trzeciej tury ferii zimowych od poniedziałku następującego po ostatnimpiątku stycznia) do ostatniego dnia nauki szkolnej

17. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji, dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

18. Szkoła używa dziennik lekcyjny jako dziennik dokumentujący zajęcia lekcyjne.

 

§ 27

 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla wychowanków, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie